SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

 

„Utrzymanie terenów zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego W katowicach w 2009 r.”

 

 

1 Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-          4-krotne koszenie trawy na terenach zieleni o łącznej powierzchni około 138.000 m2,

-          2-krotne przycinanie żywopłotów o łącznej powierzchni w rozwinięciu około 6.000 m2,

-          nasadzenia drzew i krzewów w 1 i 2 rejonie osiedla,

-          dodatkowe usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni realizowane na podstawie odrębnych uszczegółowionych zleceń (w zależności od potrzeb i dostępnych środków finansowych Zamawiającego).

 

2 Termin realizacji zamówienia od dnia 14.04.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

 

3 Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

4 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: ‘ZIELEŃ SM2009’ należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (segment A – I piętro, pok. nr 8 - sekretariat).

 

5 Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2009 r., o godz. 12.00.

 

6 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.03.2009 r., o godz. 12.30 (segment A – I piętro, sala konferencyjna).

 

7 W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.sm-paderewski.katowice.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

8 Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej Spółdzielni w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 

9 Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (segment A - parter, pok. nr 1) lub telefonicznie pod nr 032/256-39-21, 032/256-22-14 wew. 11 lub 12. przez Specjalistów ds. administracyjno–eksploatacyjnych: BEATA KOŁOSIONEK oraz ZOFIA ADAMCZYK. Pytania dotyczące spraw merytorycznych należy składać na piśmie najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

 

10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

11 Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

12 Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Negocjacje wygrała firma:
AGRO-MAR Zakład
Projektowania Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni
Marek Trzcionka
Mikołów 43-190
ul. Jagodowa 22a« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29284 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg