SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji:

 

 

„Utrzymanie terenów zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

imieniem Ignacego Jana Paderewskiego W katowicach w 2010 r.”

 

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-       4-krotne koszenie trawy na terenach zieleni (każde o łącznej powierzchni 135.000 m2),

-       2-krotne przycinanie żywopłotów (każde o łącznej powierzchni w rozwinięciu 6.000 m2),

-       dodatkowe usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni realizowane na podstawie odrębnych uszczegółowionych zleceń (w zależności od potrzeb i dostępnych środków finansowych Zamawiającego).

 
-  Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2010 r.

 
-  Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium
w pieniądzu w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

 
-  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „ZIELEŃ SM2010” należy składać
w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (parter, Biuro Obsługi Klienta).

 
-  Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2010 r., o godz. 1200.

 
-  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.03.2010 r., o godz. 1230
(I piętro, sala konferencyjna).

 
-  W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 
-  Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej (*.pdf)
na stronie internetowej Spółdzielni
w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 
-  Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (piętro I, pok. nr 121), a także pod numerem telefonu
(32/351-17-70) przez Pana ANDRZEJA KRUKA - Specjalistę ds. eksploatacyjnych. Pytania dotyczące spraw merytorycznych należy składać na piśmie najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

 
-  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 
-  Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 
-  Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.


Wybrana oferta:
Firma Usług Ekologicznych - Krystyna Żądło,
ul. Obrońców Westerplatte 100,
40-335 Katowice.

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1401 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg