SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji:

 

 

„Utrzymanie terenów zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Ignacego Jana Paderewskiego W katowicach w 2012 r.”

 

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-       4-krotne koszenie trawy na terenach zieleni (każde koszenie na terenie o łącznej powierzchni 135.000 m2),

-       2-krotne przycinanie żywopłotów (każde przycinanie o łącznej długości 3.000 mb
i zmiennej wysokości),

-       dodatkowe usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni realizowane na podstawie odrębnych uszczegółowionych zleceń (w zależności od potrzeb i dostępnych środków finansowych Zamawiającego).

 

Termin realizacji zamówienia w okresie od dnia 07.05.2012 r. do dnia 31.03.2013 r.

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium
w pieniądzu w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „ZIELEŃ SM2012” należy składać
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy
ul. Paderewskiego 65 (parter, Biuro Obsługi Klienta).

 

Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2012 r., o godz. 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.04.2012 r., o godz. 1230
(I piętro, sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej (*.pdf)
na stronie internetowej Spółdzielni
w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.


Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (piętro I, pok. nr 121 lub 119), a także pod numerami telefonów (32/351-17-70 lub 32/351-17-38). Pytania dotyczące spraw merytorycznych należy składać na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.


Negocjacje wygrała firma:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
HALINA KOTUŁA
ul. Wolności 28A
42-500 Będzin« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29415 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg