SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

 

„Utrzymanie ZIMOWE ULIC, CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, ZATOK PARKINGOWYCH
i wybranych chodników W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI mieszkaniowej
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH W SEZONIE 2012/2013”

 

 

  Zakres zamówienia:

Wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych i wybranych chodników w zasobach Spółdzielni przy ulicy Granicznej, Sikorskiego, Paderewskiego i Sowińskiego o łącznej orientacyjnej długości 6577 m (załącznik Nr 1 do SWZ). Zakres utrzymania zimowego obejmuje w szczególności: odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i likwidację oblodzenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej poprzez posypywanie piaskiem, solą drogową lub mieszanką piaskowo-solną, pryzmowanie śniegu a także wywożenie jego nadmiaru. Utrzymanie zimowe będzie wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie każdorazowego telefonicznego lub tekstowego (SMS, fax) zgłoszenia przez Zamawiającego (w miarę jego potrzeb).

 

  Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 26.10.2012 r. do dnia 12.04.2013 r.

 

  Składanie ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „UTRZYMANIE ZIMOWE 2012/2013” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą
w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (parter, Biuro Obsługi Klienta).

 

  Termin składania ofert:

Do dnia 09.10.2012 r., godz. 1200.

 

  Otwarcie ofert:

W siedzibie Zamawiającego w dniu 09.10.2012 r., o godz. 1230 (I piętro, sala konferencyjna).

 

  Pozostałe informacje:

-      Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

-     Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

-      Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach (piętro I, pok. Nr 121, 119 lub 118), a także pod numerem telefonu 32/255-18-39.

-      Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

-      Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

-      Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.Negocjacje wygrała firma:

ZAKŁADY USŁUGOWE EZT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1368 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg