SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice

NIP 643-019-65-48, TEL./fax. 32/255-18-39

 

 Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

  

„Utrzymanie ZIMOWE ULIC, CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, ZATOK PARKINGOWYCH
i wybranych chodników W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI mieszkaniowej
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH W SEZONIE 2013/2014”

 
Zakres zamówienia:

Wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych i wybranych chodników w zasobach Spółdzielni przy ulicy Granicznej, Sikorskiego, Paderewskiego i Sowińskiego o łącznej orientacyjnej długości 6560 m (załącznik Nr 1 do SWZ). Zakres utrzymania zimowego obejmuje w szczególności: odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu
i likwidację oblodzenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej poprzez posypywanie piaskiem, solą drogową lub mieszanką solno-piaskową 30%, pryzmowanie śniegu a także wywożenie jego nadmiaru.
Utrzymanie zimowe będzie wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie każdorazowego telefonicznego lub tekstowego (SMS, fax) zgłoszenia przez Zamawiającego (w miarę jego potrzeb).

        Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 28.10.2013 r. do dnia 14.04.2014 r.

         Składanie ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „UTRZYMANIE ZIMOWE 2013/2014” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą
w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (I piętro, sekretariat pok. nr 108).

      Termin składania ofert:

Do dnia 14.10.2013 r., godz. 1200.

 

     Otwarcie ofert:

W siedzibie Zamawiającego w dniu 14.10.2013 r., o godz. 1230 (parter, mała sala konferencyjna).

 

      Pozostałe informacje:

-      Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

-      Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej 

-      Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach (I piętro, pok.
nr 121, 119 lub 118), a także pod numerem telefonu 32/255-18-39.

-      Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

-      Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

-      Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.
Negocjacje wygrała firma:
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP.Z O.O.
UL. MIEDZIANA 5
40-321 KATOWICE.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1362 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg