SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php


Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

 

„Utrzymanie terenów zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Ignacego Jana Paderewskiego W katowicach w 2014 r.”

 

 

 
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-       4-krotne koszenie trawy (w tym płytotrawy) na terenach zieleni (każde koszenie na terenie o łącznej powierzchni 134.000 m2),

-       2-krotne przycinanie żywopłotów (każde przycinanie o łącznej długości 3.000 mb
i zmiennej wysokości),

-       1-krotne przycinanie (formowanie) krzewów o łącznej długości obwodów 2.000 m
i zmiennej wysokości,

-       1-krotne koszenie trawy i sprzątanie na tzw. „terenie inwestycyjnym” o łącznej powierzchni 7.500 m2,

-       wykonanie nasadzenia 450 mb żywopłotów i 50 szt. krzewów określonych
w załączniku nr 1 do SWZ („cennik – nasadzenia”),

-       dodatkowe usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni realizowane na podstawie odrębnych uszczegółowionych zamówień (w zależności od potrzeb i dostępnych środków finansowych Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium
w pieniądzu w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „ZIELEŃ SM-2014” należy składać
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy
ul. Paderewskiego 65 (I piętro, sekretariat - pok. nr 108).

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2014 r., o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.03.2014 r., o godz. 1030
(I piętro, sala konferencyjna).

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.


Odpowiedzi na złożone przez kontrahentów pytania.


Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej (*.pdf)
na stronie internetowej Spółdzielni
w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (piętro I, pok. nr 121 lub 119), a także pod numerami telefonów (32/351-17-70 lub 32/351-17-39). Pytania dotyczące spraw merytorycznych należy składać na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 Negocjacje wygrała firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO 'CIVITATIS' ADAM MATUSIAK
UL. KOPANINY LEWE 22C
40-748 KATOWICE« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29298 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg