SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.12

:: cennik ogłoszeń

Ważne dla dłużników

W dniu 26 kwietnia 2003r. weszła w życie Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003r. Nr 50, poz. 424), która określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczenia danych do udostępniania.

Ustawodawca określił w Art. 2 ust. 1 Ustawy, iż przez informację gospodarczą rozumie się następujące dane dotyczące:

 1. podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
  1. oznaczenie,
  2. siedziba i adres,
  3. numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
  4. numer identyfikacji podatkowej,
  5. numer REGON,
  6. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów zarządzających, prokurentów lub pełnomocników podmiotu,
  7. główny przedmiot działalności gospodarczej;
 2. osoby fizycznej:
  1. imiona i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  4. numer PESEL,
  5. seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6. data urodzenia

  oraz w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą:

  1. oznaczenie,
  2. siedziba i adres,
  3. numer identyfikacji podatkowej,
  4. numer REGON,
  5. numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
  6. imiona i nazwiska pełnomocników, o ile są ustanowieni,
  7. główny przedmiot działalności gospodarczej;
 3. zobowiązania pieniężnego:
  1. tytuł prawny,
  2. kwota i waluta,
  3. kwota zaległości,
  4. termin powstania zaległości,
  5. stan postępowań dotyczących zobowiązania, w tym informacja o orzeczeniach sądowych,
  6. informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
  7. data wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
  8. inne informacje - przekazane w trybie i na zasadach określonych w art. 10;
 4. posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem:
  1. nazwa dokumentu,
  2. seria i numer dokumentu,
  3. data wystawienia dokumentu,
  4. oznaczenie, siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca,
  5. imiona i nazwisko osoby, której dokument dotyczy,
  6. okoliczności posłużenia się dokumentem,
  7. wskazanie osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.

Jednocześnie w Art. 2 ust. 2 ustawodawca określił, iż ilekroć w Ustawie jest mowa o:

 1. "konsumencie" - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, członka wspólnoty mieszkaniowej oraz członka spółdzielni mieszkaniowej posiadającego prawo do lokalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 2. "przedsiębiorcy" - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, wspólnotę mieszkaniową oraz spółdzielnię mieszkaniową w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej członków;
 3. "udostępnianiu informacji gospodarczych" - rozumie się przez to przekazywanie przez przedsiębiorcę informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez to biuro.

W myśl Ustawy przetwarzaniem (tzn. przyjmowaniem, przechowywaniem i ujawnianiem) informacji gospodarczych, o których mowa powyżej, mogą zajmować się wyłącznie Biura Informacji Gospodarczej (zwane w skrócie BIG).

Z kolei Ustawa ściśle określiła podmioty, które są uprawnione do przekazywania do BIG-ów informacji gospodarczych o zobowiązaniach konsumentów. Są to m.in. banki; zakłady ubezpieczeń; spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; podmioty świadczące usługi leasingu, factoringu lub forfaitingu; podmioty świadczące usługi dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody, odprowadzania nieczystości lub wywozu śmieci; operatorzy i podmioty udostępniające usługi telekomunikacyjne; instytucje pośrednictwa kredytowego; domy maklerskie, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Tak więc ustawodawca dał również spółdzielniom mieszkaniowym dodatkowe możliwości wpływania na swoich dłużników (w szczególności członków zalegających z należnymi spółdzielni opłatami z tytułu użytkowania zajmowanych lokali) poprzez zgłaszanie informacji gospodarczych o ich zaległościach do Biur Informacji Gospodarczej.

Spółdzielnia może przekazać do BIG-u informację o zobowiązaniach dłużnika (członka spółdzielni) z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • łączna kwota zobowiązań wobec spółdzielni wynosi co najmniej 200 złotych,
 • świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez spółdzielnię listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika, a w przypadku, gdy dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zameldowania dłużnika na pobyt stały lub czasowy, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura Informacji Gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura.

Natomiast w przypadku przedsiębiorcy spółdzielnia może zgłosić go do BIG-u w przypadku, gdy łączna kwota zobowiązań wobec spółdzielni wynosi co najmniej 500 złotych i zobowiązania te powstały z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców. Pozostałe warunki są takie same, jak w przypadku osób fizycznych (konsumentów).

Warto zatem przestrzec naszych Mieszkańców, by nie narażali się i nie zmuszali Spółdzielni do dokonywania zgłoszenia ich do Biura Informacji Gospodarczej, tym bardziej, że od kilku miesięcy działa w kraju pierwszy BIG pod firmą Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu i na dzień dzisiejszy wiele spółdzielni mieszkaniowych korzysta z możliwości zdyscyplinowania swoich dłużników do terminowego regulowania należności spółdzielni.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11661 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg