SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.02

:: cennik ogłoszeń

Właścicielu psa - pamiętaj o innych!

Mając na względzie bezpieczeństwo osób zamieszkujących na naszym osiedlu, a przede wszystkim dzieci, chcielibyśmy przypomnieć o przestrzeganiu obowiązków przez właścicieli i opiekunów, jakie mają wobec swoich zwierząt domowych, a pozostałym osobom naświetlić sprawę i udzielić paru prostych wskazówek.

Uchwała Nr XII/129/99 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice określa zasady utrzymywania zwierząt domowych, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Zgodnie z jej zapisami właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do dbania, by zwierzęta nie zakłócały spokoju, nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia. Szczególnie dotyczy to psów, które na terenach użytku publicznego winny być wyprowadzane tylko na smyczy i w założonym kagańcu. Dozwolone jest zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy osoba trzymająca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Również w Regulaminie porządku domowego naszej Spółdzielni, gdzie użytkownicy lokali oraz wszyscy członkowie rodzin są odpowiedzialni za przestrzeganie jego postanowień, posiadanie psa łączy się z obowiązkami. Pkt. 25 tego Regulaminu stanowi, że: "psy należy wyprowadzać na smyczy z zachowaniem warunków bezpieczeństwa osób trzecich oraz zabrania się wpuszczania psów na place zabaw, w tym zwłaszcza do piaskownic". Za uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu przewidziane są kary, włącznie z możliwością pozbawienia praw członkowskich.

Szczególne środki ostrożności dotyczą właścicieli ras psów uznawanych za agresywne (zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r., Dz. U. Nr 77, poz. 687 z 2003 r.), a utrzymywanie takiego psa wymaga zezwolenia organu gminy, właściwego dla miejsca jego utrzymywania.

Jeśli są zasady i obowiązki potwierdzone odpowiednimi przepisami to naturą rzeczy muszą być i kary za ich nieprzestrzeganie. Niestosowanie się właścicieli (opiekunów) psów do powyższych nakazów skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenia przewidziane w art. 77 Kodeksu wykroczeń: "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany" oraz art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996r. z późn. zmianami): "Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 4 Ustawy podlega karze grzywny".

Nie chodzi tu o "straszenie" karami a jedynie podkreślenie, że opisane obowiązki mają rzeczywiste umocowanie prawne, a co za tym idzie zaniechanie ich wiąże się ze skutkami prawymi i odpowiedzialnością karną. A na pewno nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji, w której byłby narażony na niebezpieczeństwo przez nieodpowiedzialność właścicieli i opiekunów psów. Zwracajmy zatem większą uwagę na nasze zwierzęta domowe, przez co przyczynimy się do poprawy bezpieczeństwa naszego, bliskich nam osób oraz całego otoczenia. Jest to w naszym wspólnym interesie.

Często zwrócenie się do przechodzącego patrolu policyjnego z problemem lub zgłoszenie na posterunku Policji na ul. Granicznej 57 jest najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. Policja dysponuje odpowiednimi instrumentami prawnymi i jest w stanie zareagować natychmiastowo. Również Straż Miejska mając oparcie w odpowiednich przepisach nie jest bezradna. Spółdzielnia Mieszkaniowa w tej sprawie ma możliwość pełnienia roli informacyjnej i to stara się czynić. Pamiętamy o problemie, a każdy sygnał od Państwa będziemy przekazywać Policji i Straży Miejskiej, aby służby te przy wykonywaniu swoich czynności zwracały również uwagę na niestosujących się do obowiązujących przepisów właścicieli (opiekunów) psów. Postaramy się o umieszczenie w jednym z najbliższych numerów biuletynu informacyjnego szczegółowego wykazu aktów prawnych, kar i obowiązków związanych z tym tematem. Z naszej strony będziemy próbowali zaradzić temu zjawisku poprzez działania mające na celu np. wydzielenie i oznakowanie terenów gdzie wolno, a gdzie nie wyprowadzać zwierzęta domowe (w szczególności psy). W miarę możliwości doprowadzimy do współpracy z Policją i przekażemy problem, aby patrole policyjne zwracały większą uwagę na właścicieli nieprzestrzegających w/w przepisów. Mamy na względzie ten problem i postaramy się podjąć działania dla poprawy tego stanu rzeczy.

ESz


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1393 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg