SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach za 2003 rok

Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo spółdzielcze, Rada Nadzorcza sprawowała funkcje kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni. Swoje zadania i obowiązki odnosiła głównie do działalności Zarządu. Stosownie do postanowień regulaminu w strukturze organizacyjnej Rady funkcjonowały cztery Komisje Problemowe analizujące materiały będące przedmiotem obrad posiedzeń Rady. Rozpatrywane sprawy, w zależności od ich specyfiki, kończyły się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń lub podjęciem stosownych uchwał. W wielu przypadkach praca Rady polegała na realizacji zadań i funkcji poprzez kontrole, analizy i rozpatrzenie informacji o sytuacji Spółdzielni w różnych obszarach jej funkcjonowania.

Do czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza IV kadencji pracowała w następującym składzie osobowym:

 1. Jerzy Zioło - Przewodniczący RN
 2. Stanisław Marczyk - Z-ca Przewodniczącego RN
 3. Tadeusz Madej - Z-ca Przewodniczącego RN
 4. Czesław Sajdak
 5. Grzegorz Pająk
 6. Andrzej Rabsztyn
 7. Adam Banach
 8. Janusz Gardulski
 9. Lesław Budzyn
 10. Mirosław Pisarski
 11. Andrzej Kuberek
 12. Michał Czober
 13. Edward Konieczny
 14. Stefan Borecki

Tematyka rozpatrywanych spraw dotyczyła:

 • wniosków Zarządu w sprawie wykluczenia członków ze Spółdzielni,
 • nadzoru nad realizacją planu gospodarczo - finansowego, w tym rzeczowego i finansowego wykonania planów remontowych - kwartalne sprawozdania i ich analiza oraz ocena,
 • kontroli przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 • wniosków Zebrań Grup Członkowskich dotyczących projektu Statutu Spółdzielni,
 • analizy i oceny sprawozdania finansowego za 2002rok,
 • wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2003 rok,
 • realizacji postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, itp.

Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady kierowało Prezydium Rady pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Jerzego Zioło.

W każdą środę członkowie Rady pełnili dyżury, podczas których przyjmowali wnioski i skargi zgłaszane osobiście przez członków Spółdzielni.

Od 01.01.2003r.-24.06.2003r. odbyło się:

 • 11 posiedzeń Rady Nadzorczej,
 • 2 posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej,
 • 6 posiedzeń Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
 • 6 posiedzeń Komisji Samorządowej,
 • 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
 • 5 posiedzeń Komisji Mieszkaniowo - Społeczno - Kulturalnej.

W roku 2003 do 24.06.2003r. Rada Nadzorcza obradowała na 11 protokołowanych posiedzeniach, na których podjęła 35 uchwał dotyczących:

 • wykluczenia zadłużonych członków Spółdzielni,
 • skierowania do Sądu sprawy przeciwko P. E. Puczek o naruszenie dóbr osobistych Spółdzielni,
 • przyjęcia Planu gospodarczo-finansowego na 2003 rok,
 • zobowiązania Zarządu Spółdzielni do podawania w przekazywanych członkom Spółdzielni wydrukach komputerowych o wysokości naliczanych opłat za użytkowanie lokali dodatkowych informacji,
 • przyjęcia Wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2002 rok,
 • podziału członków na grupy członkowskie i ustalenia dla nich liczby mandatów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 • uchwalenia nowego Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich,
 • przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2002 rok,
 • przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2002 rok,
 • przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2002 rok,
 • wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2003 rok - Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "KUFIKS" sp. z o.o., Czerwionka-Leszczyny,
 • stanowiska Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny zgodności z prawem uchwały nr 2/IV/2003 Zebrania Przedstawicieli w sprawie wydawania spółdzielczego czasopisma "Sami u siebie" - stwierdzono, że uchwała ta narusza przepisy prawa,
 • uchwalenia Aneksu nr 2 do "Regulaminu rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków".


Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 24.06.2003 roku wybrano na kolejną 3-letnią kadencję (V) nową 18-osobową Radę Nadzorczą Spółdzielni w składzie:

 1. Lesław Gajda - Przewodniczący RN
 2. Jerzy Feliks - Zastępca Przewodniczącego RN
 3. Grzegorz Pająk - Zastępca Przewodniczącego RN
 4. Edyta Zając - Sekretarz RN
 5. Mirosław Pisarski
 6. Anna Szuma - Konior
 7. Adam Banach
 8. Danuta Jakubowska
 9. Janusz Gardulski
 10. Lesław Budzyn
 11. Zygmunt Rafalski
 12. Ilona Szewczyk
 13. Andrzej Kuberek
 14. Henryk Borówka
 15. Jacek Witkowski
 16. Irena Rydygier-Cebulska
 17. Jakub Bernatt
 18. Józef Strąk

Na pierwszym posiedzeniu Rada zapoznała się z metodologią i uzgodniła zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej, a także uzgodniła i przyjęła plan pracy uwzględniający wszystkie najpilniejsze zadania wynikające z potrzeb Spółdzielni oraz uwarunkowań zewnętrznych.

Niezwłocznie podjęła prace zmierzające do przygotowania znowelizowanego projektu Statutu, który został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

Kierując się racjonalną gospodarką środkami finansowymi, z uwagi na zapowiedziany wzrost podatku VAT, Rada w grudniu 2003r. podjęła uchwałę dot. zwiększenia wydatków funduszu remontowego oraz odstąpienia od procedury przetargowej przy wyborze wykonawców robót realizowanych w tym zakresie.

Ponadto Rada analizowała potrzebę organizowania szkoleń dla członków Rady oraz Przedstawicieli z zakresu zasad funkcjonowania Spółdzielni i zdecydowała, że takie szkolenia winny mieć miejsce.

W okresie od 24.06.2003 do 31.12.2003r. roku odbyło się:

 • 7 posiedzeń Rady Nadzorczej,
 • 2 posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej,
 • 4 posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
 • 4 posiedzenia Komisji Samorządowej,
 • 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
 • 2 posiedzenia Komisji Mieszkaniowo - Społeczno - Kulturalnej.

Nowa Rada Nadzorcza wybrana 24.06.2003r., obradowała na 7 protokołowanych posiedzeniach, na których podjęła 35 uchwał dotyczących:

 • wykluczenia zadłużonych członków Spółdzielni,
 • zwiększenia wydatków funduszu remontowego na 2003 rok,
 • odstąpienia od procedury przetargowej przy wyborze wykonawców robót realizowanych w ramach zwiększenia planu wydatków funduszu remontowego na 2003 rok,
 • upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu,
 • upoważnienia Zarządu Spółdzielni do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia monitoringu na Osiedlu Paderewskiego przy współfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez Spółdzielnię i Miasto Katowice,
 • uchwalenia Regulaminu działania komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
 • uchwalenia Aneksu Nr 3 do "Regulaminu rozliczania z użytkownikami lokali kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach" z dnia 01.03.2000r. (z późniejszymi zmianami),
 • przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami pozostającej na rozliczeniach międzyokresowych na fundusz remontowy Spółdzielni.

Podsumowując działalność Spółdzielni w roku 2003 Rada Nadzorcza zapoznała się z oceną biegłego rewidenta, dotyczącą sprawozdania finansowego. Według przedstawionej oceny sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej świadczy o jej stabilności, wskaźnik płynności jest prawidłowy, zobowiązania Spółdzielni są realizowane terminowo, a obrót środkami pieniężnymi jest poprawnie udokumentowany.

Ponadto sprawując nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni Rada Nadzorcza nie dopatrzyła się uchybień w zakresie przestrzegania praw członków Spółdzielni oraz realizacji przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

Mając na uwadze wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru nad działalnością Spółdzielni oraz oceny biegłego, Rada pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2003r. i przyjęła sprawozdania za rok sprawozdawczy. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Przewodniczący RN - Lesław Gajda

Sekretarz RN - Edyta Zając


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35148 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg