SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
im. I. J. Paderewskiego w Katowicach za 2003 rok (wersja skrócona)

I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁDZIELNI

W Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2003r. zarejestrowanych było 4269 członków, w tym:

 • 4159 zamieszkałych (w tym 160 członków współmałżonków),
 • 103 oczekujących,
 • 7 posiadających lokale użytkowe na prawach członkowskich.

W 2003 r. 4 członków oczekujących zrezygnowało z członkostwa.

W Spółdzielni na dzień 31.12.2003r. było 4138 mieszkań, z tego:

 • 3228 własnościowych - o pow. 160.024,31 m2,
 • 879 lokatorskich - o pow. 39.917,77 m2,
 • 31 na prawach najmu - o pow. 1.246.96 m2

oraz 96 garaży o pow. 1.634,45 m2.

W zasobach Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2003 r. zameldowane były 8883 osoby.

Członkom oczekującym zaproponowano 9 odzyskanych lokali mieszkalnych, żadna z propozycji nie została przyjęta.

W 2003r. zawarto 8 umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, w tym:

 • nabycie praw po byłym członku - 7,
 • dobrowolna zamiana - 1

oraz 9 umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa nabytego w drodze przetargu.

Wydano 145 potwierdzeń nabycia własnościowego prawa do lokalu, w tym:

 • umowa darowizny - 14,
 • nabycie praw po byłym członku - 25,
 • umowa zamiany - 4,
 • umowa kupna-sprzedaży - 94

i 8 potwierdzeń nabycia własnościowego prawa do garażu.

Roczne koszty ogółem Spółdzielni osiągnęły kwotę 17.763.633 zł, co statystycznie stanowi średnio-miesięczną stawkę 6,93 zł/m2 p.u.

Koszty centralnego ogrzewania wyniosły 4.768.471 zł i wzrosły o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Roczne wpływy według naliczeń wraz z innymi przychodami Spółdzielni wyniosły 18.473.870 zł, co statystycznie stanowi średnio-miesięcznie 7,21 zł/m2 p.u.

Średnie jednostkowe przychody ogółem przewyższyły koszty jednostkowe ogółem o 4,0%, tj. 0,28 zł.

Spadek kosztów Spółdzielni ogółem w stosunku do roku 2002 wyniósł 0,1%, a spadek przychodów ogółem (w tym przychodów finansowych) wyniósł w stosunku do 2002 roku 2,35%.

Zaległości w opłatach za lokale (narastająco) wg stanu na dzień 31.12.2003r. wyniosły 1.610.127 zł., co w przeliczeniu na 1 m2 p.u. daje 7,54 zł. Zaległości w opłatach były wyższe od stanu na koniec 2002 roku o 13,9%.

Wskaźnik płynności finansowej Spółdzielni jest dobry, na co miało wpływ wypracowanie dodatkowych przychodów finansowych.

W Spółdzielni na dzień 31.12.2003r. stan zatrudnienia wynosił 63,7 etatu. Średnie wynagrodzenie bez Zarządu w 2003 roku wyniosło 2.441,51 zł brutto.


II. INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu Zarząd Spółdzielni w 2003 roku prowadził swoją działalność w następującym składzie osobowym:

 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Elżbieta Zadróż,
 2. Z-ca Prezesa ds. Technicznych - mgr inż. Lidia Grodowska,
 3. Z-ca Prezesa ds. Organizacyjno-Pracowniczych - mgr Janusz Zdziebło.

W ramach swoich kompetencji w 2003 roku Zarząd obradował na 40 protokołowanych posiedzeniach, na których rozpatrywano i podejmowano decyzje w sprawach:

 • członkowsko-lokalowych,
 • związanych z wynajmem lokali użytkowych,
 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • problematyki zadłużeń z tyt. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • finansowo-księgowych,
 • pracowniczo - kadrowych,
 • działalności inwestycyjnej,
 • działalności społeczno - kulturalnej,
 • zwoływania ZP i ZGCz,
 • wniesionych skarg i wniosków,
 • bieżącej działalności.

Zarząd na bieżąco analizował i oceniał wyniki ekonomiczno-finansowe Spółdzielni oraz realizację planu gospodarczo - finansowego, w tym planu remontów.

W roku 2003 Zarząd podjął 90 uchwał, którymi decydował w sprawach takich, jak:

 • Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, podejmując w tej sprawie 40 uchwał (przyjęto do Spółdzielni 136 członków).
 • Skreślenia z rejestru członków (członków zmarłych), podejmując w tej sprawie 21 uchwał (dokonano 36 skreśleń z rejestru członków).
 • Przetargi - podjęto 18 uchwał związanych z przetargami nieograniczonymi na roboty konserwacyjno-remontowe, w tym:
  • wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej,
  • naprawy bieżące instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • wymianę pokryć dachowych w technologii pap termozgrzewalnych oraz usuwanie awarii dekarskich i blacharskich,
  • wykonawstwo prac ogólnobudowlanych,
  • dostawę i wymianę stolarki okiennej w klatkach schodowych,
  • utrzymanie terenów zieleni,
  • kompleksowe malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Sowińskiego 13, 15, 33, 41, ul. Sikorskiego 14, 24, 26, 32, 34, 38,
  • remont cząstkowy oraz naprawę dróg osiedlowych,
  • okresową kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych w mieszkaniach wraz z pomiarami i drobnymi naprawami bieżącymi,
  • modernizację całkowitą i częściową dwunastu dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Granicznej 53b, 57b; ul. Sowińskiego 7, 9, 17; ul. Sikorskiego 36,
  • ocieplenie przegród zewnętrznych (stropów i ścian) parteru budynków przy ul. Sowińskiego 13; Sikorskiego 26 i 30,
  • okresową kontrolę instalacji gazowej z wykonaniem prób szczelności,
  • modernizację instalacji gazowej w budynkach przy ul. Sowińskiego 43 i 45,
  • wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków,
  • odtworzenie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych piwnic budynków przy ul. Sikorskiego 14; ul. Granicznej 57a i 57b oraz pawilonu spółdzielni - segment "C" od strony zaplecza - ul. Paderewskiego 63 wraz z wykonaniem drenażu terenu wokół budynku,
  • dostawę i wymianę typowej stolarki okiennej i balkonowej w mieszkaniach w ilości 72 szt. o pow. ok. 134m2,
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy układu parkingowo - komunikacyjnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz z elementami małej architektury i zieleni obejmującego rejon ul. Granicznej oraz rejon ul. Sikorskiego,
  • wybór wykonawcy do prac polegających na montażu wodomierzy.

W 2003 roku Zarząd trzykrotnie zwoływał Zebrania Grup Członkowskich oraz czterokrotnie - Zebranie Przedstawicieli - podjęto w tym zakresie 6 uchwał. Pozostałe uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych i wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni - w tych sprawach wydano 6 zarządzeń i 4 polecenia służbowe.

W każdą środę członkowie Zarządu w ramach skarg i wniosków przyjmowali członków Spółdzielni, mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Ze spotkań tych w 2003 roku zarejestrowano 39 spraw, z czego 20 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 4 - negatywnie, w 12 przypadkach udzielono wyjaśnień, 2 dotyczyły konfliktów międzysąsiedzkich, które zostały załagodzone w wyniku interwencji Spółdzielni, natomiast jedna sprawa pozostała bez rozstrzygnięcia.

Zarząd uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Komisji Problemowych.

W ramach realizacji przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.06.2003r. kierunków rozwoju Spółdzielni na rok 2003 i lata następne, spośród prac zaplanowanych na rok 2003, prowadzono następujące z nich:

 • poszerzając zakres i doskonaląc funkcjonowanie Biura Obrotu Nieruchomościami postanowiono o przystąpieniu biura do MLS Polska,
 • zmierzające do kompleksowego opomiarowania zużycia wody - zakończono montaż wodomierzy w lokalach dotąd nieopomiarowanych (pozostało 8 lokali niewyposażonych w wodomierze),
 • w ramach realizacji prac termomodernizacyjnych zakończono wymianę drzwi wejściowych do budynków, kontynuowano docieplanie podcieni i przyziemi, kontynuowano wymianę stolarki okiennej mieszkań, klatek schodowych, piwnic oraz w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach, pomieszczeniach technicznych i pomocniczych, jak również kontynuowano wymianę zaworów podpionowych na kulowe oraz montaż automatycznych zaworów odpowietrzających na pionach centralnego ogrzewania,
 • związane z usuwaniem przyczyn zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców - kontynuowano montaż nasad kominowych typu TPG, prowadzono wymagane prawem przeglądy i naprawy przewodów spalinowo - wentylacyjnych, instalacji gazowych łącznie z wymianą pionów gazowych i wyniesieniem liczników gazowych na korytarze,
 • związane z poprawą bezpieczeństwa pożarowego - prowadzono coroczne przeglądy suchych pionów, kontynuowano akcję usuwania łatwopalnych sprzętów i wyposażenia z korytarzy lokatorskich,
 • przeprowadzono częściowy remont instalacji AZART w budynkach przy ul. Granicznej,
 • kontynuowano wymianę dźwigów osobowych,
 • dokonano wymiany zniszczonych przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • kontynuowano prace remontowe dachów,
 • kontynuowano wymianę posadzek i naprawę podłoży w klatkach schodowych i podcieniach,
 • uruchomiono stronę internetową Spółdzielni.


III. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA

Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa prowadzona jest dla mieszkańców naszego osiedla w oparciu o trzy placówki osiedlowe:

 • Klub Osiedlowy "Rezonans" przy ul. Sowińskiego 5A,
 • Klub Harcerski "Komandos" przy ul. Granicznej 53b,
 • Modelarnię przy ul. Sikorskiego 44.

Działalność ta ma na celu integrację spółdzielców, poprzez aktywny udział w imprezach osiedlowych oraz w zajęciach kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i sportowych prowadzonych w Klubie "Rezonans". Oferta programowa skierowana jest do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców.

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona była w następujących kierunkach:

 1. kulturalno-oświatowym,
 2. na rzecz ludzi starszych,
 3. sportowo-rekreacyjnym,
 4. opiekuńczo-wychowawczym.

Ad. 1. Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach działalności kulturalno-oświatowej prowadzono:

 • kursy języków obcych dla dzieci i dorosłych (j. angielski, j. rosyjski),
 • kursy przygotowawcze do egzaminów z języka polskiego dla gimnazjalistów i maturzystów,
 • kursy prawa jazdy dla młodzieży i dorosłych,
 • kursy terapii manualnej dla dorosłych,
 • zajęcia plastyczne dla dzieci,
 • nauka gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży (pianino, keyboard, gitara),
 • zajęcia taneczne dla przedszkolaków w zespole wokalno-tanecznym "Rezonansik",
 • spotkania i zajęcia w Klubie Seniora.

W ramach imprez okolicznościowych dla dzieci zorganizowano:

Imprezę Mikołajkową w dniu 5.12.2003r. - w dwóch etapach:

 • dla 100 dzieci z rodzin najuboższych,
 • dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym.

Impreza dla dzieci najuboższych została zorganizowana m.in. dzięki sponsorowaniu przez firmy działające w zasobach naszej Spółdzielni, które ufundowały dzieciom słodycze. W czasie tej imprezy wystąpili aktorzy z przedstawieniem "Przyjedź do nas Święty Mikołaju", którego uwieńczeniem było pojawienie się Świętego Mikołaja z długo oczekiwanymi prezentami.

Ad. 2. Działalność na rzecz ludzi starszych

Działalność na rzecz ludzi starszych opierała się na organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi w Klubie Seniora (np. lekarzem geriatrii, dietetykiem, podróżnikiem). W Klubie tym - działającym w ramach Klubu "Rezonans" - spotykają się seniorki przy herbatce, dobrym filmie oraz typowych pogaduszkach.

Organizowane były także imprezy okolicznościowe, np. Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Seniora, Andrzejki czy Wigilia dla samotnych. Ta ostatnia miała miejsce 22.12.2003r. w pięknej świątecznej atmosferze, przy występach dzieci ze szkoły muzycznej "Casio", które przedstawiły "Jasełka Wigilijne". Miało też miejsce wspólne śpiewanie kolęd oraz wręczone zostały uczestnikom spotkania paczki świąteczne.

Seniorzy brali także udział w XXII Złazie Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych z metą w Morsku oraz w wycieczkach na grzyby.

Ad. 3. Działalność sportowo-rekreacyjna

W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej klub "Rezonans" zorganizował:

 • Festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 31.05.2003r. na placu zabaw przed Klubem "Rezonans" przy ul. Sowińskiego 5A. Imprezę zorganizowano dla 200 dzieci mieszkańców zasobów naszej Spółdzielni.

  W ramach imprezy tej odbył się koncert Kwartetu Smyczkowego "A Quartet", a następnie aktorzy teatru i rozrywki wystąpili z przedstawieniem muzyczno-wokalnym "Przygody Pędziwiatra", w czasie którego bawili się z dziećmi biorącymi udział w festynie. Następnie miały miejsce zawody sportowe oraz gry rekreacyjne. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali obdarowani nagrodami książkowymi i słodyczami.

 • Dnia 6.12.2003r. mieszkańcy naszego osiedla uczestniczyli 75-osobową grupą w XXII Złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych z metą w Morsku w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
 • Jesienią 2003 roku 220 osób wyjechało na grzyby do Kąszyc i w okolice Olesna.
 • W dniu 25.09.2003r. w ramach rozgrywek sportowych zorganizowany został mecz piłki nożnej między reprezentacją mieszkańców Osiedla a reprezentacją pracowników naszej Spółdzielni. Nagrodą był puchar ufundowany przez Zarząd Spółdzielni. Udział w meczu wzięło 40 zawodników.
 • W dniach 25 i 26.11.03 wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 12, która mieści się na naszym Osiedlu, zorganizowaliśmy turniej tenisa stołowego dla dzieci z grupy wiekowej od 10 do 12 lat. W rozgrywkach udział wzięło 30 młodych zawodników. Nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego ufundował Klub TKKF "Spartakus".

Ad. 4. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

W ramach działalności opiekuńczej zorganizowaliśmy dla dzieci naszych mieszkańców półkolonie zimowe w okresie ferii zimowych i półkolonie letnie podczas wakacji, w trakcie których wzięły one udział w atrakcyjnych zajęciach w Klubie i w plenerze.

W czasie półkolonii zimowych, w których wzięło udział ponad 60 dzieci, dzieci wychodziły do kina "Imax" na filmy "Przygody Harry Pottera" i "Król Lew". W Pałacu Młodzieży dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych oraz w seansach filmowych. Uczestniczyły także w kuligu zorganizowanym na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Zwiedziły również Muzeum Historii Miasta Katowic oraz były na seansie w Planetarium Śląskim. Wyjechały też na wycieczkę autokarową do kopalni soli w Wieliczce. Tam, w pięknej scenerii podziemi kopalni wzięły udział w scence teatralnej o Królowej Kindze oraz w spotkaniu ze Skarbnikiem, który był zarazem przewodnikiem podczas zwiedzania zabytkowej kopalni.

W czasie trwania półkolonii letnich dzieci brały udział w zajęciach na powietrzu, m.in. w szkółce pływania na basenie MOSiR u przy ul. Rolnej. Zorganizowano im także wycieczki do skansenu etnograficznego, ogrodu zoologicznego, Rura-Parku oraz stadniny koni w WPKiW w Chorzowie.

Klub "Rezonans" przy współpracy z Klubem TKKF "Spartakus" prowadził stałe zajęcia sportowe, w formie różnych gimnastyk rekreacyjnych takich jak: aerobic, callanetics, gimnastyka zdrowotna, Tai-Chi, Chi-Dong oraz zajęć w siłowni. Ta forma zajęć cieszyła się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców.

W ramach usług dla mieszkańców na terenie Klubu prowadzą także działalność: Agencja PZU, gabinet masażu leczniczego oraz Bar "U Kini", który serwuje tanie, domowe obiady.

Na potrzeby mieszkańców Klub podnajmujemy także swoje sale na szkolenia, kursy, kiermasze oraz na uroczystości rodzinne.

Od miesiąca listopada 2003r. Centrum Kompleksowych Badań Funkcji Narządów i Układów prowadzi bezpłatne badania diagnostyczne mieszkańców metodą Volla.

W zakresie działalności na rzecz ludzi potrzebujących, starszych i niepełnosprawnych przy współpracy ze szkołami, przedszkolami, Klubem Harcerskim "Komandos", Zespołem Charytatywnym przy Parafii WNMP - działającymi na terenie naszego Osiedla - opracowano program samopomocy dla osób potrzebujących. Pomoc ta ma na celu ułatwienie tym osobom załatwienia prostych spraw urzędowych oraz drobnych, podręcznych zakupów.

Niedawno uruchomiony został w Klubie punkt informujący o osobach potrzebujących pomocy oraz o osobach, które są chętne do świadczenia takiej pomocy.

Planowana jest także zbiórka odzieży i używanego drobnego sprzętu gospodarstwa domowego dla osób potrzebujących.

Działalność i współpraca z Klubem Harcerskim "Komandos"

XII Szczep Harcerski "Manowce" jest największym środowiskiem harcerskim w Katowicach. Zrzesza około 130 zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu Osiedla Paderewskiego i okolic. Działalność swoją opiera na zbiórkach, wyjściach na różne formy zajęć oraz wyjazdowych formach pracy (typu wycieczki, biwaki, biegi na orientację, obozy wędrowne i stacjonarne w kraju i za granicą). Harcerze są także współorganizatorami wszystkich większych imprez Klubu.

Działalność modelarni

Modelarnia została uruchomiona 15 maja 2003r. Skupia w swoich szeregach modelarzy i pasjonatów modelarstwa - w szczególności są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, znajdujących się na terenie Osiedla. Pod okiem instruktora budują oni modele samolotów i nie tylko. Z urządzeń znajdujących się na terenie modelarni mogą korzystać także majsterkowicze z terenu Osiedla.


IV. DZIAŁALNOŚĆ BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Zrealizowane w roku 2003 transakcje na rynku wtórnym dotyczyły głównie praw do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielorodzinnych. Realizując wyznaczone kierunki działania, zmierzające do poszerzenia działalności Biura o transakcje dot. nieruchomości sensu stricte (domy, działki etc.) oraz poszerzenie obszaru terytorialnego, zostaliśmy uczestnikami KSON, czyli Katowickiego Systemu Obrotu Nieruchomościami, w ramach którego współpracuje kilkanaście renomowanych agencji nieruchomości. Współpraca ta przynosi wymierne efekty organizacyjne i finansowe (profesjonalne narzędzie pracy w postaci programu Realnet, tańsza - bo wspólna - reklama etc.). Dzięki stosowaniu i propagowaniu umów "na wyłączność" transakcje są realizowane szybciej i w bardziej komfortowych warunkach pracy zarówno dla klientów, jak i dla Biura.

Transakcje kupna-sprzedaży na rynku pierwotnym, w tym wypadku od macierzystej Spółdzielni realizowane są w ramach organizowanych przez Biuro przetargów - w formie ustnej licytacji lub w wyniku negocjacji prowadzonych przez pracowników Biura. W 2003r. organizowano przetargi wyłącznie na uzyskanie prawa pierwszeństwa do zawarcia umów ustanawiających spółdzielcze własnościowe prawa. W wyniku tych przetargów i negocjacji dziewięć osób uzyskało spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, a fundusz remontowy Spółdzielni został zasilony kwotą 71.298,-zł, czyli równowartością uzyskanej nadwyżki ponad wymagane wkłady budowlane.

Usługi pośrednictwa w wynajmie lokali użytkowych na prowadzenie działalności gospodarczej realizowane są poprzez organizowane przetargi oraz w drodze kierowania ofert wynajmu lokali innymi metodami na rynek, gdzie stawki "czynszu" najmu ustalane są w drodze negocjacji prowadzonych przez pracowników Biura. W ten sposób w roku 2003 wynajęto za pośrednictwem Biura jedenaście lokali użytkowych uzyskując korzystne stawki za wynajem.

W roku 2003 Biuro uzyskało wyłącznie z tytułu pobieranych opłat i prowizji za wykonane usługi przychody w wysokości 156.510,47 zł, przekraczając założony w tym zakresie plan o 26.510,47 zł.

Wyniki te oznaczają, że uzyskane przychody pokrywają wszystkie koszty związane z działalnością i utrzymaniem Biura (które zamknęły się kwotą 119.637,73 zł), a "zysk" łącznie z nadwyżką uzyskaną w przetargach wyniósł 108.170,74 zł i zasilił fundusz remontowy Spółdzielni.


V. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

W okresie sprawozdawczym ogółem przychody na funduszu remontowym wyniosły 6.354.724,- zł.

Na roboty remontowe wydatkowano 5.371.266,- zł z funduszu remontowego, w tym z:

 • funduszu podstawowego - 4.161.593,- zł
 • funduszu termomodernizacyjnego - 1.124.446,- zł
 • funduszu legalizacji wodomierzy - 85.227,- zł

oraz z funduszu montażu wodomierzy - 192.007,- zł

Na wydatki funduszu remontowego zaplanowano kwotę 4.960.000,- zł, z czego wydatkowano 4.161.593,- zł. Wykonano następujące prace w tym zakresie: naprawy i remonty średnie dźwigów, remonty dachów (9sztuk), remont instalacji wodno - kanalizacyjnych, remont bloków spalinowo - wentylacyjnych, remont dróg osiedlowych, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, remont instalacji gazowej, malowanie klatek schodowych, remont izolacji pionowej ścian piwnic i drenaż, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, remont suchych pionów, naprawę konstrukcji przyziemi, remont naświetli piwnicznych, inne prace bieżące.

Na wydatki funduszu termomodernizacyjnego zaplanowano kwotę w wysokości 1.226.000,- zł, a wydatkowano 1.124.446,- zł. Z tego zakresu wykonano następujące prace: montaż zaworów podpionowych oraz odpowietrzników, wymieniono drzwi wejściowe do budynków, kontynuowano wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, wykonano ocieplenie przyziemi oraz docieplenie dylatacji.

Ponadto dokonano kompleksowej wymiany trzech sztuk dźwigów i częściowej - sześciu sztuk na łączną kwotę 999.768,- zł.


VI. WINDYKACJA ZALEGŁOŚĆI

W celu wyjaśnienia przyczyn powstania zaległości przeprowadzono 183 wywiady środowiskowe z członkami zalegającymi z opłatami.

Celem ściągnięcia należności w 2003r. skierowano 1706 monitów o zapłatę dla osób zalegających z opłatami w lokalach mieszkalnych na łączną kwotę 1.117.041 zł.

Do najemców lokali użytkowych wysłano 82 monity o zapłatę na kwotę 174.970 zł.

Wysłano 1497 potwierdzeń sald ujemnych (Wn) na dzień 31.12.2003r. dla lokali mieszkalnych i 130 sald ujemnych (Wn) dla lokali użytkowych.

W 2003r. skierowano do Rady Nadzorczej 295 wniosków na kwotę 563.525 zł o wykluczenie członka ze Spółdzielni. Rada Nadzorcza wykluczyła 29 członków, w 20 przypadkach podjęła uchwałę wykluczającą z zawieszeniem.

Na drogę postępowania sądowego celem odzyskania należności skierowano do Sądu:

 • 5 pozwów o zapłatę i eksmisję z lokali mieszkalnych,
 • 17 pozwów o zapłatę i eksmisję z lokali użytkowych.

Spółdzielnia na dzień 31.12.2003r. posiada 2 prawomocne wyroki eksmisyjne. Na podstawie prawomocnego wyroku w roku 2003 została wykonana 1 eksmisja do lokalu socjalnego.


VII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

W roku 2003 koszty Spółdzielni wyniosły 17.763.633 zł. Były one niższe od kosztów poniesionych w roku poprzednim o 0,1%.

Przychody ogółem Spółdzielni wyniosły 18.473.870 zł i obniżyły się o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego.

Na obniżenie przychodów miały wpływ malejące uzyskane przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat bankowych, które w 2003r. zamknęły się kwotą 476,850 zł.

Nadwyżka przychodów z działalności gospodarczej nad kosztami w 2003r. wyniosła 710.237 zł, a po obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - 700.957 zł.

Struktura poniesionych przez Spółdzielnię w 2003 roku kosztów przedstawia się następująco :

 • koszt eksploatacji lokali mieszkalnych - 4.680.295,- zł.
 • koszt eksploatacji lokali użytkowych - 714.112,- zł.
 • koszt eksploatacji garaży - 37.086,- zł.
 • koszt eksploatacji dźwigów - 672.993,- zł.
 • koszt centralnego ogrzewania - 4.768.471,- zł.
 • koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków - 2.545.538,- zł.
 • koszt wywozu nieczystości stałych (lok.mieszk.) - 543.679,- zł.
 • koszt konserwacji AZART - 90.085,- zł.
 • koszt konserwacji domofonów - 87.427,- zł.
 • koszt odpisu na fundusz remontowy - 3.061.306,- zł.
 • pozostałe koszty - 562.641,- zł.

W ramach kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży rozliczone zostały koszty konserwacji w kwocie 1.265.318,- zł.Przychody Spółdzielni w 2003 roku stanowiły:

 • opłaty za użytkowanie mieszkań - 4.245.534,- zł
 • opłaty za użytkowanie lokali użytkowych - 1.389.690,- zł
 • opłaty za garaże - 67.752,- zł
 • opłaty za dźwigi - 678.260,- zł
 • opłaty za wywóz nieczystości z lokali mieszk. - 523.832,- zł
 • opłaty za dostawy wody i odprowadzanie ścieków - 2.528.120,- zł
 • opłaty za dostawę centralnego ogrzewania - 4.768.471,- zł
 • opłaty za AZART - 96.897,- zł
 • opłaty za domofony - 94.277,- zł
 • opłaty za pomieszczenia gospodarcze i dzierżawę terenu - 347.866,- zł
 • odpis na fundusz remontowy (lok. mieszk.) - 2.774.264,- zł
 • przychody z działalności finansowej - 479.607,- zł
 • pozostałe przychody - 479.300,- złUdział procentowy poszczególnych składników kosztów utrzymania lokali mieszkalnych w koszcie ogółem w 2003r.:

 • Eksploatacja - 4.680.295,- (28,9%)
 • Dźwigi - 672.993,- (4,2%)
 • Energia CO - 4.554.729,- (28,2%)
 • Woda i kanalizacja - 2.491.383,- (15,4%)
 • Wywóz nieczystości - 543.679,- (3,4%)
 • AZART - 90.085,- (0,6%)
 • Domofony - 87.427,- (0,5%)
 • Fundusz remontowy - 2.774.155,- (17,2%)
 • Inne - 257.624,- (1,6%)

Razem - 16.152.370,-Jednym z podstawowych elementów wpływających negatywnie na sytuację finansową Spółdzielni są zaległości w opłatach za użytkowane lokale.

Zaległości w opłatach za lokale (mieszkalne i użytkowe) ogółem według stanu na dzień 31.12.2003r. wyniosły:

1.610.127,10 ,- zł, w tym:

 • zaległości bieżące - 1.486.557,48 zł
 • zaległości zasądzone - 86.289,29 zł
 • zaległości pozostałe (do wyjaśnienia) - 37.280,35 zł


Porównanie zaległości bieżących w opłatach za lokale w stosunku do 2002 roku przedstawiają poniższe tabele:


Zaległości w opłatach bieżące:


Rok 2002Ogólem na 31.12.20020-1 m-ca1-2 m-cy2-3 m-cy3 m-ce i powyżej
RAZEM1.306.888,59161.915,26230.319,53169.039,16745.614,64
Mieszkania923.716,55107.906,31187.670,04132.787,25495.352,95
Lokale użytkowe383.172,0454.008,9542.649,4936.251,91250.261,69


Rok 2003Ogólem na 31.12.20030-1 m-ca1-2 m-cy2-3 m-cy3 m-ce i powyżej
RAZEM1.486.557,48149.070,98189.669,08124.393,881.023.423,5
Mieszkania1.066.753,6094.787,71144.748,0998.308,89728.908,91
Lokale użytkowe419.803,8854.283,2744.920,9926.084,99294.514,63


Stosunek zadłużenia na koniec roku do naliczeń rocznych:


Naliczenia za 2002r.Stosunek zadłużenia
na 31.12.2002r.
do naliczeń rocznych
Przeciętne naliczenia
miesięczne w 2002r.
Stosunek zadłużenia
na 31.12.2002 do
naliczeń miesięcznych
Razem19.585.656,606,67%1.632.138,0580,07%
Mieszkania17.329.111,645,33%1.444.092,6463,97%
Lok. użytk.2.256.544,9616,98%188.045,41203,77%


Naliczenia za 2003r.Stosunek zadłużenia
na 31.12.2003r.
do naliczeń rocznych
Przeciętne naliczenia
miesięczne w 2003r.
Stosunek zadłużenia
na 31.12.2003r. do
naliczeń miesięcznych
Razem19235761,587,73%1602980,1392,74%
Mieszkania16802488,826,35%1400207,4076,19%
Lok. użytk.2433272,7617,25%202772,73207,03%


Członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Spółdzielnia pomagała w staraniach o dodatki mieszkaniowe. Wydano w tej sprawie 516 wniosków, z czego w 433 przypadkach przyznano dotację, w 83 przypadkach - decyzja była negatywna. W 2003 roku z tej formy pomocy korzystały miesięcznie średnio 192 gospodarstwa domowe. Uzyskana z Urzędu Miasta dopłata do czynszów wyniosła 400.302,99 zł, tj. 33.358,58 zł średnio w miesiącu. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy na gospodarstwo domowe wyniósł 174,04 zł.

Podsumowując, przedstawione wyniki ekonomiczno-finansowe wskazują na dobrą kondycję finansową Spółdzielni. Spółdzielnia ma zapewnioną pełną płynność finansową - środki pieniężne znacznie przekraczają zobowiązania. W wyniku prowadzonej w 2003 roku działalności Spółdzielnia wypracowała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 700.957 zł, która zwiększy przychody w gospodarce zasobami mieszkaniowymi w roku 2004 oraz zasili fundusz remontowy.


VIII. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI

Najważniejszym, a zarazem o największym zasięgu zadaniem jest przebudowa zagospodarowania terenów wewnątrzosiedlowych. Na dzień dzisiejszy wykonany został projekt dla rejonu ul. Sowińskiego, z czego fizycznie zrealizowano parking między budynkami 15 ÷ 17, natomiast w przypadku rejonu ul. Sikorskiego i ul. Granicznej opracowywane są projekty koncepcyjne. Czas potrzebny na realizację tego przedsięwzięcia jest trudny do określenia, zależy on przede wszystkim od możliwości finansowych Spółdzielni. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielnia przygotowuje się do zbycia przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się drogi, place oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Celem poprawy zagospodarowania nieruchomości Spółdzielnia wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zakup terenów przyległych do terenów Spółdzielni (np. teren pomiędzy budynkami przy ul. Granicznej). W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się teren zakupiony pod garaż wielopoziomowy oraz decyzji Zebrania Przedstawicieli w kwestii jego sposobu zagospodarowania, Spółdzielnia przystąpi do realizacji powyższych ustaleń. W celu poprawy sprawności technicznej, estetyki oraz dostosowania obiektu dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się planowana jest modernizacja siedziby Spółdzielni. Realizacja tego zadania zostanie rozłożona w czasie, aby nie utrudniała ona obsługi spółdzielców, jak również ze względów finansowych. Ponadto, zgodnie z zapisem w Statucie, Spółdzielnia będzie dążyła do zakończenia pierwszej wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Realizując postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostaną sporządzone uchwały Zarządu Spółdzielni określające przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w danej nieruchomości.

Katowice, marzec 2004

Zarząd Spółdzielni


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35113 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg