SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Informacja o realizacji wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w październiku 2003 roku

UL. SOWINSKIEGO - 20.10.2003r.


 1. W związku z powszechną opinią mieszkańców budynku 17-21, że rozliczenie energii cieplnej za sezon grzewczy 2002/2003 jest nieoczekiwanie wysokie, wnioskuję o zbadanie przyczyny tak wysokich wskazań licznika oraz ograniczenia odbiorników ciepła w ciągach wspólnych (poza korytarzami zamykanymi) do niezbędnego minimum.

  Mieszkańcy budynku przy ul. Sowińskiego 17, 19, 21 złożyli pismo w tej sprawie do Spółdzielni. Szczegółowe wyjaśnienie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń ww. budynku. Przeprowadzona analiza nie wykazała nieprawidłowości, ani też nadmiernych wskazań ilości zużycia ciepła.

 2. Dla bezpiecznego poruszania się pieszych i ruchu kołowego

  Przekazać żądanie do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Katowice o przeprowadzenie przez Komisję Komunikacji wizji lokalnej w kwartale ulic:

  • ul. Damrota od świateł przy ul. Powstańców przez ul. Sowińskiego do ul. Ofiar Katynia;
  • ul. Sowińskiego do ronda przy ul. Granicznej;
  • ul. Sowińskiego od świateł przy ul. Granicznej do osiedla - parking i dalej - celem zarządzenia ustawienia niezbędnych znaków drogowych - pionowych i poziomych - przejść dla pieszych i chodników oraz wyznaczenia i oznakowania parkingów. Generalnie przyjąć zasadę, że prędkość w całym tym kwartale ulic obowiązuje 30km/h.

  Aktualnie, zgodnie z uzyskaną informacją, Wydział Komunikacji wprowadził zakaz zatrzymywania się wzdłuż północnej krawędzi jezdni na odcinku od ulicy Ofiar Katynia do wyjazdu z parkingu na wysokości budynku nr 43, natomiast Spółdzielnia przystąpi do opracowania projektów oznakowania dróg należących do niej.

 3. Lokalizację kamer monitoringu wizyjnego uściślić tak, aby służyły bezpieczeństwu mieszkańców (skoro mieszkańcy mają płacić) a nie do regulacji ruchu drogowego w mieście, jak przedstawiają złożone propozycje.

  Wniosek zrealizowany - wybór lokalizacji kamer został oparty na badaniach operacyjnych Policji i obejmuje miejsca najbardziej niebezpieczne na osiedlu.

 4. Składam wniosek o wykonanie przeglądu oświetlenia uliczek i alejek przy ul. Sowińskiego. Przykładem braku oświetlenia jest okolica ul. Sowińskiego 1 (w tym tzw. Plac zabaw - wokół "górki" również nie świeci żadna latarnia). Jedyne oświetlenie pochodzi tu z okolicy rondka - pagórki okalające plac zabaw dodatkowo ocieniają alejki w związku z czym jest tu jeszcze bardziej ciemno. Wprost idealne warunki dla agresywnych młodzieńców.

  Kwestia braku oświetlenia placu zabaw okazała się trudną do rozwiązania z uwagi na brak dokumentów świadczących o jego właścicielu oraz nieustalonych przyczynach zaistniałej awarii. Służby Spółdzielni przystąpiły do rozpoznania kto za ten stan rzeczy odpowiada i jakie Spółdzielnia będzie miała szanse na skuteczne wyegzekwowanie od Miasta wykonania remontu oświetlenia i przejęcia go na stan majątkowy.

 5. Zobowiązać Radę Nadzorczą celem zbadania prawidłowego wyliczenia GJ za energię cieplną za rok 2002/2003.

  Wniosek zrealizowany - Rada Nadzorcza dokonała analizy rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres 2002/2003 i stwierdziła, że zostało ono dokonane w sposób prawidłowy.

 6. Po wstawieniu szczelnych okien i drzwi zamykanych automatycznie ograniczyć na klatkach schodowych ilość kaloryferów. 140% tego co płacę za ogrzewanie mieszkania, płacę za ogrzewanie klatki schodowej i korytarzy, a na piętrze jest siedem lokatorów.

  Ze względów technicznych nieuzasadnione jest demontowanie grzejników na klatkach schodowych, gdyż spowodować to może znaczne obniżenie temperatury panującej w tym miejscu. Sroga zima przełomu 2002/2003 potwierdziła słuszność takiej tezy - gdyby grzejniki w klatkach nie grzały to, mimo wymiany okien, temperatury byłyby niskie. Do klatek schodowych przylegają nieocieplone ściany mieszkań, więc obniżenie temperatury tych pomieszczeń może wpłynąć niekorzystnie na komfort zamieszkiwania w ww. lokalach. Natomiast w bieżącym roku Spółdzielnia planuje wykonanie przebudowy instalacji CO w zakresie rozdzielenia pionów, które zasilały jednocześnie kaloryfery klatek schodowych i mieszkań. Sprawa dotyczy 81 pionów.


UL. SIKORSKIEGO - 22.10.2003r.


 1. Wpłynąć na zmniejszenie ruchu i prędkości pojazdów na ulicy Sikorskiego - oznakować dozwoloną prędkość.

  Na ul. Sikorskiego obowiązuje prędkość ruchu 40 km/h - odpowiedni znak znajduje się przy wjeździe na ul. Sikorskiego.

 2. Wystąpić do Zarządu Miasta o zlikwidowanie prowizorycznego połączenia ul. Granicznej z ul. Sikorskiego i zaprojektowanie logicznego połączenia Osiedla z miastem od strony ul. Granicznej i "Biprometu".

  Wniosek zrealizowany - Zarząd wystąpił do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta z prośbą o przebudowę przedmiotowego połączenia.

 3. Rozważyć usytuowanie progu ograniczającego pod blokiem ul. Sikorskiego 40 (to miejsce jest wbrew mieszkańcom tego bloku - było przeprowadzone głosowanie mieszkańców).

  W latach ubiegłych ze względu na coraz większy ruch występujący na ul. Paderewskiego, mieszkańcy na Zebraniach wielokrotnie postulowali usytuowanie progu zwalniającego na tej ulicy. W związku z tym Spółdzielnia przeprowadziła wśród mieszkańców ankietę chcąc poznać opinie wszystkich mieszkających w pobliskich budynkach na ten temat. Większość osób była za umieszczeniem takiego urządzenia na ulicy. Jako że ul. Paderewskiego jest drogą publiczną, Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta o zainstalowanie progu. Służby miejskie dokonały wyboru usytuowania progu - został on umieszczony w miejscu uznanym za jedyne, w którym zamontowanie zgodne jest z przepisami o instalowaniu takich urządzeń. W związku z powyższym niemożliwe jest jego przeniesienie w inne miejsce.

 4. Wnoszę o sporządzenie informacji w formie ulotki dotyczącej gospodarowania ciepłem w swoich mieszkaniach, oraz na korytarzach lokatorskich, którą należy dostarczyć wszystkim członkom Spółdzielni. A w przyszłości należy ją wręczać wraz ze Statutem nowo przyjętym członkom Spółdzielni.

  Wniosek zrealizowany - informacja na ten temat została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym nr 7 z grudnia 2003r.

 5. Stawiam wniosek o wyznaczenie miejsc newralgicznych na naszym osiedlu (niebezpiecznych), które powinny być monitorowane. Materiał ten powinien opierać się na badaniach operacyjnych Policji.

  Wniosek zrealizowany - wybór lokalizacji kamer został oparty na badaniach operacyjnych Policji i obejmuje miejsca najbardziej niebezpieczne na osiedlu.


UL. PADEREWSKIEGO - 23.10.2003r.


 1. Wnoszę o rozpoznanie możliwości dokonania podziału gruntu w obszarze osiedla "Przystań" na niezależne nieruchomości gruntowe przypisane poszczególnym budynkom.

  W przypadku braku podstaw prawnych proszę o uzasadnienie ze wskazaniem właściwych uregulowań.

  Wniosek zrealizowany - rozpoznano i stwierdzono, iż nie ma możliwości dokonania podziału Osiedla "Przystań" na nieruchomości jednobudynkowe z punktu widzenia formalno - prawnego. Powstałe działki nie spełniałyby bowiem wymaganych dla działek budowlanych warunków określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 2. Wydzielić księgowo fundusz remontowy dla mieszkań "Przystani". Zbyt wysoki fundusz remontowy do nowej substancji.

  Rada uchwalając Plan na rok bieżący nie uznała za zasadne wydzielenie funduszu dla nieruchomości dot. Zespołu Domów Wielorodzinnych "Przystań". Wydzielenie takie nastąpi w stosunku do wszystkich nieruchomości w momencie, w którym zaistnieje konieczność odrębnego rozliczania nieruchomości. W chwili obecnej wszystkie koszty rozliczane są w skali całej Spółdzielni.

 3. Spowodować zamontowanie dodatkowej (5-tej) kamery monitoringowej w okolicy terenu "Przystani".

  W dniu 31.03.2004r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami "Przystani" w celu omówienia sprawy ogrodzenia tego osiedla. Zarząd rozesłał ankietę w tej sprawie do wszystkich mieszkańców oraz właścicieli garaży w celu uzyskania wiedzy nt. ilości osób zainteresowanych ogrodzeniem, a tym samym udziałem w kosztach jego budowy. Jeśli ogrodzenie powstanie nie będzie konieczności umieszczenia dodatkowej kamery monitoringu wizyjnego na osiedlu "Przystań".

 4. Sprawa dostarczania ulotek - zachęcić członków Spółdzielni o propozycje na ten temat na łamach gazetki.

  Wniosek zrealizowany - sprawa ta została poruszona w Biuletynie Informacyjnym nr 7 z grudnia 2003r. - bez odpowiedzi ze strony mieszkańców.

 5. Wnoszę o natychmiastową przebudowę rynienek odprowadzających opady atmosferyczne przy budynku 87 na osiedlu "Przystań". Uzasadnienie w załączniku.
 6. Wnoszę o przebudowę odpływów wody po południowej stronie osiedla "Przystań". Z uwagi na przenikanie wody bezpośrednio pod budynki i powstawanie grzyba.

  Wnioski 5 i 6 zostaną zrealizowane w maju bieżącego roku.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35078 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg