SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.06

:: cennik ogłoszeń

Kończymy prace przygotowawcze do realizacji wniosków dotyczących przeniesienia własności lokali

Wszystkich zainteresowanych przeniesieniem własności lokali informujemy, że w dniu 8 czerwca otrzymaliśmy zawiadomienie o wpisie do ksiąg wieczystych dokonanego zgodnie z art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podziału nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Paderewskiego, Sikorskiego i Sowińskiego. Aktualnie sprawdzamy, czy dokonane wpisy dotyczące poszczególnych nieruchomości jednobudynkowych są prawidłowe i wystarczające do właściwego oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie tych nieruchomości.

Równolegle do tych prac przygotowujemy projekty uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali dla tych nieruchomości - wzór projektu uchwały Zarządu publikujemy poniżej.

W przypadku nieruchomości położonych przy ul. Granicznej ciągle jeszcze nie mamy sfinalizowanej sprawy nabycia wieczystego użytkowania części gruntów, na których usytuowane są budynki: Graniczna 49-49b; 53 53c; 57-57c oraz fragmentu gruntu położonego między budynkami Graniczna 57 i 61. Miasto zakończyło już proces komunalizacji tych gruntów i aktualnie przygotowuje dokumenty niezbędne do nabycia wieczystego użytkowania przez Spółdzielnię.

Po nabyciu wieczystego użytkowania przedmiotowych gruntów będzie możliwe zakończenie podziału nieruchomości w tym obszarze i ujawnienie go w księgach wieczystych, a następnie oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w tych nieruchomościach.

O postępie prac będziemy informować w kolejnych biuletynach.

Przy okazji zapraszamy wszystkich spółdzielców posiadających jakiekolwiek wątpliwości co do wyboru formy własności na środowe dyżury członków Zarządu, jak również o pisemne kierowanie pytań czy uwag w tej kwestii.

* * *

Projekt

UCHWAŁA NR ....
Zarządu Spółdzielni im. I. J. Paderewskiego
z dnia .............

w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. ............................. w Katowicach.

Na podstawie art. 42 Ustawy z dnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 116 poz. 1119 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółdzielni uchwala:

§ 1

Przedmiotem niniejszej uchwały jest nieruchomość przy ul. ......................................... w Katowicach obejmująca:

  1. działkę gruntu o powierzchni ...... m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach prowadzi księgę wieczystą KW nr .........., w której jako właściciel jest wpisane Miasto Katowice, a jako wieczysty użytkownik Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego,
  2. budynek mieszkalny, w którym znajduje się:
    1. ........ lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ....................... m2
    2. ........ lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej .......................... m2
    3. ........ pomieszczeń przynależnych do lokali, a powierzchnia tych pomieszczeń liczy ............. m2

§ 2

W nieruchomości, o której mowa § 1 na żadnym z lokali nie ciążą zadłużenia, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt. 5 a,b,c.

§ 3

Przedmiot odrębnej własności poszczególnych lokali w nieruchomości, o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku zaskarżenia uchwały do sądu przez osoby uprawnione do żądania przeniesienia odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku, o którym mowa w § 1 pkt. 2/ z powodu niezgodności uchwały z prawem lub naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia tych osób i oddalenia powództwa, uchwała wchodzi w życie z datą uprawomocnienia się wyroku oddalającego powództwo.

Zarząd Spółdzielni


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35065 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg