SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2005.02

:: cennik ogłoszeń

Dodatek mieszkaniowy

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do opłat mieszkaniowych w formie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Urząd Miasta Katowice. Od 1 stycznia br. zmieniły się progi dochodowe obowiązujące przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego.

Podstawowe warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatek to powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu. Nie może przekroczyć:

 • 45,5 m kw. dla 1 osoby,
 • 52 m kw. dla 2 osób,
 • 58,5 m kw. dla 3 osób,
 • 71,5 m kw. dla 4 osób,
 • 84,5 m kw. dla 5 osób,
 • 91,0 m kw. dla 6 osób.

Na każdą kolejną osobę przypada dodatkowo 5 metrów do powierzchni normatywnej. Dodatkowa powierzchnia (+ 15 metrów kwadratowych) przysługuje, gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wg. zaświadczenia lekarskiego).

Dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 984,52 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 703,23 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód, to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Wniosek na dodatek mieszkaniowy dostępny jest w siedzibie Spółki i tam uprasza się wszystkich chętnych o zgłaszanie się w celu jego uzyskania. Na miejscy, jak również pod nr. tel. 253-67-13, otrzymać będzie można dodatkowe informacji w tym zakresie.

W ramach nowego "Lokalnego programu pomocy społecznej przeznaczonej dla mieszkańców Katowic w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, jaką jest utrzymanie mieszkania", pomoc finansowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach udzielana jest w formie zasiłków celowych na pokrycie części lub całości zadłużenia w wydatkach mieszkaniowych, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, jaką jest utrzymanie mieszkania. Pomoc może zostać przyznana osobom i rodzinom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz po spełnieniu następujących kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

 1. dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej

  W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana przy przekroczeniu kryterium dochodowego, w szczególności dla:

  • osób samotnych starszych i niepełnosprawnych,
  • rodzin dwuosobowych - starszych, niepełnosprawnych, rodzin niepełnych,
  • pozostałych rodzin wymagających szczególnej ochrony, np. rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), osoby zaburzone psychicznie, itp.;
 2. analiza budżetu uwzględniająca najniezbędniejsze potrzeby potwierdza fakt, że adresat programu nie jest w stanie, z własnych środków, uregulować powstałych zaległości;
 3. osoba lub rodzina posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
 4. zobowiązania się adresata programu do współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, w tym, do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz zobowiązania się adresata programu do płacenia różnicy pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi, a dodatkiem mieszkaniowym, by nie dopuścić do powstania nowych zaległości oraz wynegocjowanej kwoty zaległości.

Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości zaległości przyznawany będzie w częściach (ratach) przez okres od 2 do 12 miesięcy. W pierwszej racie następuje splata zaległości powstałych w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego, aby umożliwić jego otrzymanie. Nie wywiązywanie się z zobowiązań określonych w punkcie "d" może skutkować wstrzymaniem pomocy na spłaty zaległości.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11574 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg