Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

I.                   Postanowienia ogólne.

§  1

1.      Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003r. z późniejszymi zmianami),

2)     postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

2.      Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, okres i długość kadencji oraz zakres działania Rady określa Statut Spółdzielni.

§  2

1.      Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2.      W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3.      Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.

Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni przez Radę Nadzorczą powierzającą im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.

4.      Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna zostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od osób trzecich.

5.      Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

II.                Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

§  3

1.      Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady.

2.      Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej winno odbyć się najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia jej składu osobowego na Zebraniu Przedstawicieli.

 

 

3.      Każdorazowo na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady, w składzie:

1)     Przewodniczący Rady,

2)     jeden lub dwóch zastępców Przewodniczącego,

3)     Sekretarz.

4.      Członkowie Prezydium Rady wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

5.      Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie jej pracy, a w szczególności:

1)     opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie projektów planu jej pracy na dany rok,

2)     przygotowywanie posiedzeń Rady (ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad),

3)     koordynowanie prac poszczególnych Komisji Rady,

4)     koordynowanie wykonywania czynności nadzorczo-kontrolnych Rady,

5)     opracowywanie projektów sprawozdań z działalności Rady oraz przedstawianie ich Radzie do akceptacji przed przedstawieniem ich do rozpatrzenia przez Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli,

6)     wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.

6.      Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który jednocześnie kieruje jego pracami.

7.      O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zawiadamia się pisemnie członków Prezydium i Zarządu, co najmniej na (3) dni przed terminem posiedzenia.

8.      Z każdego posiedzenia Prezydium Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Rady, a w przypadku ich nieobecności co najmniej dwóch członków Prezydium, w tym Zastępca Przewodniczącego. Do protokołu załącza się listę obecności członków Prezydium oraz osób zaproszonych biorących udział w posiedzeniu.

9.      Rada Nadzorcza może wybierać spośród swoich członków stałe lub doraźne Komisje problemowe.

10. Rada Nadzorcza ustala zadania i organizację pracy poszczególnych Komisji Rady, uchwalając w tym zakresie stosowne regulaminy.

11. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

 

III.      Posiedzenia Rady Nadzorczej.

§  4

1.      Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2.      Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek:

1)     1/2 członków Rady Nadzorczej,

2)     Zarządu

w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

 

3.      O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się pisemnie członków Rady i Zarządu, co najmniej na (5) dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień muszą być dołączone projekty wniosków i inne materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane przez Radę. W szczególnych okolicznościach materiały te mogą być dostarczone w innym terminie, ale nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

4.      Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć uchwałę w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień oraz pouczeniem, że w razie nie przybycia członka na przedmiotowe posiedzenie Rada rozpatrzy sprawę bez jego udziału.

5.      W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

6.      Przebieg obrad Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji może być rejestrowany,         o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

§  5

1.      Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność Rady do podejmowania uchwał.

2.      Przewodniczący przedstawia zaproponowany porządek posiedzenia Rady i przeprowadza głosowanie w sprawie jego przyjęcia, a następnie przystępuje do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

3.      Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.

4.      Po przedstawieniu przez osoby referujące sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku posiedzenia, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

5.      Przewodniczący Rady ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.

6.      Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to członków Zarządu oraz osób wyznaczonych do zreferowania danej sprawy.

7.      W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

8.      Wszystkie wnioski, a także oświadczenia do protokołów mogą być zgłaszane ustnie. Na zarządzenie Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz z własnoręcznym podpisem.

 

9.      Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji i wysłuchaniu ewentualnych odpowiedzi (opinii) referujących – Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.

10. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

 

§  6

1.      Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.

2.      Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członka Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.

3.      Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

4.      Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

5.      Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwoływania członków Prezydium Rady, członków Zarządu oraz zawieszenia w prawach członka Rady Nadzorczej. Na żądanie co najmniej 1/2 członków obecnych na posiedzeniu Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

6.      Uchwały i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, dla których zastrzeżono kwalifikowaną większość głosów.

7.      Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”, nie uwzględnia się  natomiast głosów „wstrzymujących się”.

8.      Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.

9.      Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 7

1.      Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Rady zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółdzielni.

2.      Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia Rady.

§  8

1.      Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady, a w przypadku ich nieobecności co najmniej dwóch członków Prezydium, w tym Zastępca Przewodniczącego Rady.

 

2.      Protokół powinien zawierać:

1)     numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia Rady,

2)     stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

3)     przyjęty porządek obrad,

4)     zwięzłe streszczenie referowanych spraw i dyskusji,

5)     pełną treść podjętych uchwał i wniosków z podaniem liczby oddanych głosów „za” i „przeciw”,

6)     listę obecności członków Rady oraz osób zaproszonych biorących udział w posiedzeniu.

3.      Protokoły mogą przeglądać członkowie Rady, Zarządu oraz przedstawiciele związku rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej.

4.      Protokoły (wraz z całą dokumentacją) z posiedzeń Rady, jej Prezydium oraz Komisji przechowuje Zarząd w siedzibie Spółdzielni.

 

III.             Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

 

§  9

1.      Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie (dieta) za miesiąc, w którym odbędzie się przynajmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

2.      Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie (dietę) w wysokości (25%) wynagrodzenia minimalnego, określonego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem postanowień od ust.3 do ust.6.

3.      Członkowie Rady będący jednocześnie członkami Prezydium lub Komisji Rady Nadzorczej (z wyjątkiem Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady) otrzymują wynagrodzenie (dietę) w wysokości (50%) wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ust.2.

4.      Członkowie Rady będący jednocześnie członkami Prezydium i Komisji Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komisji Rady otrzymują wynagrodzenie (dietę) w wysokości (75%) wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ust.2.

5.      Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie (dietę) w wysokości (100%) wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ust.2.

6.      W przypadku, gdy członek Rady nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym z posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium lub Komisji Rady, wówczas za ten miesiąc członkowi nie przysługuje wynagrodzenie (dieta).

7.      Wypłata wynagrodzeń (diet) następuje po zakończeniu każdego miesiąca do 10-go dnia następnego miesiąca na indywidualne konta bankowe członków Rady lub w kasie Spółdzielni.

 

 

V.        Postanowienia końcowe.

§  10

1.      Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 16.06.2004r. Uchwałą Nr 27/VI/04 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2.      Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego  w  Katowicach” uchwalony  przez  Zebranie  Przedstawicieli Uchwałą Nr 18/VI/2003 z dnia 24.06.2003r.

 

 

 

 

                                          Sekretarz                                                                               Przewodniczący

                             Zebrania Przedstawicieli                                                          Zebrania Przedstawicieli

                                                /.../                                                                                               /.../

                                     Ilona Szewczyk                                                                          Lesław Budzyn