Regulamin Zebrań Grup Członkowskich

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

(Tekst ujednolicony – obejmujący zmiany
wprowadzone Aneksem Nr 1 z dnia 24.03.2004r.)

I.                   Postanowienia ogólne.

§ 1

Zebrania Grup Członkowskich, zwane dalej „Zebraniami” są organami Spółdzielni działającymi na podstawie:

1)      art.35 § 1 pkt. 4 i art. 59 Ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami),

2)      postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

II.                Uprawnienia i zakres działania Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 2

1.      Do uprawnień i zakresu działania Zebrania należy:

1)      wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

2)      rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,

3)      rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,

4)      wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy.

2.      Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie ust. 1 pkt 4 obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić najbliższe Zebranie, o ile nie został ustalony inny termin.

3.      Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały rodzące skutki prawne wyłącznie w sprawach dotyczących wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli; w innych sprawach uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mają jedynie charakter opiniodawczy i wnioskujący.

III.             Uczestnicy Zebrań Grup Członkowskich.

§ 3

1.      Podziału członków Spółdzielni na określone Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza, według stanu na dzień 1 stycznia w roku, w którym odbywają się wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Nie jest możliwe dokonanie zmian w podziale członków na grupy członkowskie w trakcie trwania kadencji wybranych przez te grupy przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

2.      Odrębną Grupę Członkowską stanowią członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu.

3.      W Zebraniu Grupy Członkowskiej mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni wchodzący w skład danej Grupy Członkowskiej, natomiast nie mogą brać w nim udziału (uczestniczyć) członkowie innych grup członkowskich.

4.      Członkowie - osoby fizyczne mogą brać udział w Zebraniu tylko osobiście. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności biorą udział w Zebraniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

5.      Członkowie – osoby prawne uczestniczą w Zebraniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

6.      Każdy członek może uczestniczyć tylko w jednym Zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

7.      W przypadku, gdy członek posiada prawo do więcej niż jednego lokalu i lokale te położone są na terenie działania więcej niż jednej Grupy Członkowskiej, wówczas zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zarząd Spółdzielni, w którym Zebraniu chce uczestniczyć z prawem głosu. Powyższe zawiadomienie członek zobowiązany jest złożyć na 3 dni robocze przed terminem pierwszego z Zebrań, na terenie działania których posiada prawa do lokali. Jeżeli członek nie złoży zawiadomienia w określonym wyżej terminie, wówczas o jego przynależności do Grupy Członkowskiej decyduje położenie lokalu, do którego prawo nabył najwcześniej.

8.      Prawo uczestniczenia w Zebraniach mają również pełnomocnicy spadkobierców członka Spółdzielni, którzy nabyli wspólnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o których mowa w § 47 ust. 1 statutu, bez względu na to czy są członkami Spółdzielni. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest członkiem spółdzielni, nie przysługuje mu czynne ani bierne prawo wyborcze ani też prawo udziału w głosowaniu.

9.      W Zebraniach mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej, Krajowej Rady Spółdzielczej i związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

IV. Tryb zwoływania Zebrań.

§ 4

1.            Zebrania zwołuje Zarząd Spółdzielni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

2.            Zarząd zwołuje także Zebranie Grupy Członkowskiej na pisemne żądanie 1/5 członków danej grupy członkowskiej, Rady Nadzorczej w terminie 3 tygodni od dnia wniesienia żądania. Wniosek o zwołanie Zebrania Grupy Członkowskiej powinien zawierać cel jego zwołania.

3.            O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków grupy poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie i klatkach schodowych budynków Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania, a członków oczekujących i członków – osoby prawne dodatkowo w formie indywidualnego pisemnego zawiadomienia.

V. Tryb obradowania Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 5

Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni, który stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania i zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie:

Przewodniczący, Sekretarz i co najmniej jeden Asesor.

§ 6

Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. Zebranie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, a także skreślić z porządku obrad niektóre sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania.

 

§ 7

1.      Po przyjęciu porządku obrad członkowie obecni na Zebraniu wybierają ze swego grona:

1)      trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest:

a)      sprawdzenie, czy listy obecności członków są kompletne i zbadanie ważności ich mandatów,

b)      dokonywanie obliczeń wyników głosowania i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Zebrania oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania.

2)      trzyosobową Komisję Wniosków, której zadaniem jest rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków przed przedłożeniem ich do głosowania Zebraniu.

3)      trzyosobową Komisję Wyborczą, o ile w porządku obrad przewidziane są wybory, której zadaniem jest ustalanie listy kandydatów na przedstawicieli do Zebrania Przedstawicieli.

Dopuszcza się możliwość łączenia poszczególnych komisji.

2.      Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Zebrania.

3.      Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być jednocześnie kandydatem do organu Spółdzielni wybieranym przez Zebranie Grupy Członkowskiej.

4.      Każda Komisja sporządza protokół z prowadzonych czynności, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komisji. Protokoły te stanowią załączniki do protokołu z Zebrania Grupy Członkowskiej.

5.      Przewodniczący Komisji składają Zebraniu sprawozdania z prowadzonych przez Komisje czynności.

§ 8

1.      Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą Zebrania dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2.      Przedstawicielom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3.      Przewodniczący Zebrania ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.

4.      Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to przedstawicieli Rady Nadzorczej i Zarządu.

5.      W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:

1)      głosowania bez dyskusji,

2)      przerwania dyskusji,

3)      zamknięcia listy mówców,

4)      ograniczenia czasu przemówień,

5)      zarządzenia przerwy w obradach,

6)      kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

6.      Wszystkie wnioski, a także oświadczenia do protokołów mogą być zgłaszane ustnie. Na zarządzenie Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

7.      Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji i wysłuchaniu ewentualnych odpowiedzi (opinii) referujących – Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.

8.      Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje, jakie wnioski wpłynęły i w jakim porządku będą głosowane.

9.      W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 9

1.        Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób podany w § 4.

2.        Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

3.        Głosowanie odbywa się jawnie, za pomocą wydanych członkom mandatów, z wyjątkiem wyborów i odwoływania przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli. Na żądanie większości członków obecnych na Zebraniu Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

4.        Uchwały i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów.

5.        Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”, nie uwzględnia się głosów „wstrzymujących się”.

6.        Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za nie podjętą.

7.        Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania.

VI. Zasady przeprowadzania wyborów.

§ 10

1.      Kandydatów na przedstawicieli do Zebrania Przedstawicieli zgłaszają ustnie członkowie obecni na Zebraniu. Liczbę wybieranych przedstawicieli ustala Rada Nadzorcza na zasadach i w trybie przewidzianym Statutem. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

2.      Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły pisemne oświadczenia, że wywiązują się z obowiązków statutowych członka Spółdzielni i nie zalegają z należnymi Spółdzielni opłatami. Zgłaszając kandydata nieobecnego na Zebraniu należy przedłożyć Przewodniczącemu Zebrania jego pisemną zgodę na kandydowanie i oświadczenie.

3.      Komisja Wyborcza zapisuje imiona i nazwiska kandydatów, a po upływie czasu przeznaczonego na zgłaszanie kandydatów sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej.

§ 11

1.      Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zebrania informuje zebranych o podstawowych zasadach przeprowadzania wyborów zawartych w niniejszym regulaminie.

2.      Wybory przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

3.      Głosujący wybiera spośród kandydatów znajdujących się na karcie wyborczej, pozostawiając nie skreślone nazwiska tych kandydatów, na których oddaje głos. Skreśla natomiast nazwiska tych kandydatów, na których nie głosuje, przy czym skreśla ich co najmniej tylu ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę wybieranych przedstawicieli.

4.      Oddane karty wyborcze na których głosujący pozostawił nie skreślone nazwiska w ilości większej niż ustalona liczba przedstawicieli, uznaje się za nieważne.

5.      Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym zamieszcza wyniki głosowania na każdego kandydata oddzielnie. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

6.      Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym nie mniej niż 50 % ważnie oddanych głosów.

7.      Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie ustalonej liczby przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe głosowanie. Na kartach do głosowania umieszcza się wówczas w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska tych kandydatów.

8.      Jeżeli w wyniku przeprowadzonego głosowania nie zostanie wybrana ustalona liczba przedstawicieli Przewodniczący Zebrania zarządza drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje maksymalnie podwójna liczba kandydatów w stosunku do nieobsadzonej liczby przedstawicieli spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali największą ilość głosów.

9.      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej składając sprawozdanie z przeprowadzonego głosowania podaje ilość głosów otrzymanych przez każdego kandydata, a następnie ogłasza wyniki wyborów.

§ 12

1.      Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli może być odwołany przez Zebranie Grupy Członkowskiej przed upływem kadencji, na którą został wybrany w głosowaniu tajnym, o ile w porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej podanym członkom do wiadomości w trybie § 4, był przewidziany punkt dotyczący odwołania przedstawiciela.

2.      Głosowanie w sprawie odwołania przedstawiciela (przedstawicieli) na Zebranie Przedstawicieli przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. Odwołanie przedstawiciela wymaga większości 2/3 głosów.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 13

1.        Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółdzielni.

2.        Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zebrania.

 

 

§ 14

1.      Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

2.      Protokół powinien zawierać datę Zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, liczbę obecnych, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i wniosków z podaniem liczby oddanych głosów za i przeciw.

3.      Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni oraz przedstawiciele związku rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej.

4.      Protokoły z Zebrań Grup Członkowskich przechowuje Zarząd w siedzibie Spółdzielni.

§ 15

1.      Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30 kwietnia 2003r. Uchwałą Nr 16/IV/03 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2.      Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego” uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 36/97 z dnia 20.03.1997r. (z późniejszymi zmianami).