Regulamin Porządku Domowego
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

 

1.      Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników lokali bez względu na posiadany tytuł prawny do lokalu i charakter lokalu.

2.      Użytkownicy lokali są odpowiedzialni za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez wszystkich członków rodziny, domowników, gości, klientów i zatrudnianych pracowników.

3.      Użytkownicy lokali są obowiązani używać lokale zgodnie z ich przeznaczeniem, bez zgody Spółdzielni użytkownikom nie wolno:

a)      prowadzić w lokalu mieszkalnym lub garażu działalności gospodarczej,

b)      dokonywać przeróbek naruszających elementy konstrukcyjne budynku lub zmieniających układ funkcjonalno-użytkowy lokalu, a także naruszających estetykę elewacji (zakładanie krat na zewnątrz okien, zabudowa balkonów, balkono-loggii, zmiana kolorystyki balkonów itp.),

c)      zabudowywać lub przegradzać pomieszczeń piwnicznych, gospodarczych, korytarzy lokatorskich i innych pomieszczeń wspólnego użytku,

d)      przerabiać instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej (w tym szczególnie przesłaniać kratek wentylacyjnych i wlotów w drzwiach łazienkowych, montować okapów i elektrycznych wentylatorów w kratkach wentylacyjnych) oraz innych instalacji, w które wyposażony jest budynek (AZART, telewizja kablowa, domofon),

e)      zajmować dla własnych potrzeb pomieszczeń wspólnego użytku (suszarni, pomieszczeń gospodarczych, zsypików, komór zsypowych),

f)        instalować na dachu bądź w obrębie elewacji (na balkonach) anten telewizyjnych, radiowych, satelitarnych, alarmów, CB radio itp.,

g)      instalować w piwnicach dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej, w tym dodatkowych punktów świetlnych,

h)      instalować reklam na budynkach i w terenie,

i)        dokonywać w terenie nasadzeń drzew i krzewów.

4.      Na żądanie Spółdzielni użytkownicy lokali są obowiązani zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu skontrolowania stanu znajdujących się w lokalu urządzeń, instalacji, ogólnego stanu technicznego lokalu, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, jak również w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

5.      Użytkownicy lokali są obowiązani utrzymywać lokale i inne przydzielone im do używania pomieszczenia we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, jak również dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak windy, klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

6.      Osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzać je tak, by w najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z części wspólnych budynku innym użytkownikom:

a)      pozostali użytkownicy, a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów, powinni być o nich uprzedzeni z wyprzedzeniem,

b)      gruz i inne odpady z prac remontowych podlegają niezwłocznemu wywozowi na koszt osoby przeprowadzającej remont,

c)      ewentualne wyłączenia na czas remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub dopływu energii elektrycznej wymagają zgody Spółdzielni i wcześniejszego uprzedzenia pozostałych użytkowników.

7.      Kabiny dźwigów osobowych są przeznaczone do przewozu osób. Przewożenie nadmiernie ciężkich przedmiotów i towarów handlowych jest zabronione.

8.      Obsługą instalacji w budynkach zajmują się wyłącznie działający w imieniu Spółdzielni wykonawcy oraz konserwatorzy. Wchodzenie osób postronnych do pomieszczeń z instalacjami wspólnymi, samowolne włączanie i wyłączanie instalacji, jej naprawianie – chyba, że zachowanie rzeczy wymaga bezzwłocznego działania – posiadanie, dorabianie i udostępnianie kluczy do pomieszczeń w których znajdują się te instalacje i urządzenia jest surowo zabronione.

9.      O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku lub w lokalu, użytkownik lokalu winien niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię.

10.  W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu w użytkowanym lokalu należy natychmiast zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do lokalu, przystąpić do przewietrzania lokalu i powiadomić Spółdzielnię lub pogotowie Gazowe.

11.  Zabrania się wrzucania do szachtów wentylacyjno-instalacyjnych i szybów windowych gruzu, śmieci itp. odpadów.

12.  W piwnicach, klatkach schodowych, komórkach, kabinach dźwigów osobowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku nie wolno palić papierosów ani używać otwartego ognia.

13.  Użytkownicy lokali są obowiązani dbać o czystość i porządek zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach wokół budynków. Utrzymanie czystości i porządku w zamkniętych korytarzach – sprzątanie jest obowiązkiem użytkowników znajdujących się tam lokali.

14.  Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych w klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na terenach przydomowych..

15.  W korytarzach, pomieszczeniach gospodarczych, komórkach, piwnicach, suszarniach, pomieszczeniach po zsypach, balkonach, balkono-loggiach itp. bezwzględnie nie wolno składować materiałów łatwopalnych i toksycznych. Zabrania się wykorzystywania powierzchni zamykanych korytarzy do przechowywania sprzętu, mebli i innych przedmiotów, o ile jest to sprzeczne z przepisami p.poż..

16.  Użytkownicy balkonów i balkono-loggii są obowiązani dbać o ich czystość i estetyczny wygląd. Zabrania się wykorzystywania ich jako magazynów.

17.  Zabrania się odprowadzania do kanalizacji ścieków innych niż sanitarno-bytowe, w tym wrzucania do muszli klozetowych śmieci, szmat, kości, odpadów żywnościowych itp.

18.  Usuwanie z lokali tzw. odpadów wielkogabarytowych jest dozwolone tylko w terminach podawanych w ogłoszeniach.

19.  Odpady komunalne mogą być wyrzucane wyłącznie do odpowiednich (w zależności od rodzaju odpadów) pojemników i kontenerów.

20.  Trzepanie dywanów, chodników i pościeli może odbywać się wyłącznie w dniach od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni świątecznych. Zabrania się trzepania z okien i balkonów.

21.  Wieszanie i suszenie bielizny oraz pościeli na balkonach i balkono-loggiach winno odbywać się na poziomie balustrad.

22.  Pojemniki na kwiaty umieszczane na balustradach balkonów i balkono-loggii winny być umocowane do wewnątrz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Zabrania się ustawiania pojemników na kwiaty i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych, a w obrębie balkonów i balkono-loggii podwieszania pojemników na kwiaty do spoczników wyższej kondygnacji.

23.  Zabrania się wykładania karmy dla ptaków na balkonach, balkono-loggiach i parapetach okiennych.

24.  W godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje w budynkach cisza nocna.

25.  Psy należy wyprowadzać na smyczy z zachowaniem warunków bezpieczeństwa osób trzecich. Zabrania się wpuszczania psów na place zabaw, w tym zwłaszcza do piaskownic.

26.  Parkowanie samochodów winno odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

27.  Utrudnianie lub uniemożliwianie wypełniania obowiązków zawodowych osobom działającym w imieniu lub na zlecenie Spółdzielni jest zabronione.

28.  Wywieszanie wszelkich ogłoszeń jest dozwolone po uzyskaniu zgody Spółdzielni.

29.  Wychodzenie na dach i naprawianie na nim jakichkolwiek urządzeń wymaga zgody Spółdzielni.

30.  Pozostawianie nie zamkniętych drzwi wejściowych do klatek wyposażonych w domofony oraz wpuszczanie osób nieznanych jest zabronione.

31.  Zabronione jest zamieszkiwanie w lokalach osób nie meldowanych.

32.  Użytkownik lokalu jest bezwzględnie zobowiązany umieścić na drzwiach piwnicy, komórki, zsypiku numer swojego mieszkania.

33.  Za uporczywe naruszanie postanowień niniejszego regulaminu użytkownik lokalu będący członkiem Spółdzielni może być pozbawiony praw członkowskich.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwalą nr 27/IV/01 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach w dniu 4 lipca 2001r. Jednocześnie traci moc obowiązującą Regulamin porządku domowego zatwierdzony Uchwałą RN nr 26/93 z dnia 18.03.1993r.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2001r.