R E G U L A M I N

postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku

w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

 

I.                   Podstawa prawna

 

1.       Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.),

2.       Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach,

3.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

4.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 

II.                Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy pracach polegających na:

1)        włączeniu do powierzchni użytkowej lokalu części powierzchni ogólnego użytku (np. zabudowa części korytarza klatki schodowej),

2)        zabudowie części powierzchni ogólnego użytku na cele gospodarcze (pomieszczenia gospodarcze nie włączane do powierzchni użytkowej lokalu),

3)        przebudowie pomieszczeń ogólnego użytku (pralnie, suszarnie) na samodzielne lokale,

4)        zabudowie innych powierzchni (np. zabudowa tzw. podcieni) na cele mieszkalne lub innego przeznaczenia,

zwanych dalej pracami adaptacyjnymi.

 

§ 2

1.       Prace określone w § 1 mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu przez zainteresowanego członka (lub inną osobę), zwaną w dalszej części regulaminu „zainteresowanym”, zgody Zarządu Spółdzielni.

2.       Zgoda na wykonanie prac adaptacyjnych może być wydana tylko wtedy gdy:

1)        nie naruszają one przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2)        nie pogorszą estetyki budynku,

3)        nie naruszą interesów mieszkańców danego budynku (nieruchomości).

 

III.             Postanowienia szczegółowe

 

§ 3

1.       Zainteresowany wykonaniem prac adaptacyjnych składa do Spółdzielni wniosek obejmujący:

1)      określenie celu wnioskowanych prac adaptacyjnych (uzyskanie lokalu mieszkalnego, użytkowego lub pomieszczenia gospodarczego, powiększenie lokalu itp.),

2)      charakterystykę techniczną prac, które mają być wykonane,

3)      ocenę techniczną dopuszczalności wykonania wnioskowanych prac, sporządzoną przez  osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

4)      wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót,

5)      pisemną zgodę użytkowników lokali korzystających z pomieszczeń (powierzchni) ogólnego użytku przewidzianych do zabudowy.

2.       W zależności od lokalizacji pomieszczeń (powierzchni) przewidzianych do zabudowy (przebudowy) pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 5 wymagana jest od wszystkich użytkowników lokali mających prawo do korzystania z tych pomieszczeń (powierzchni) ogólnego użytku z racji położenia ich lokali. Brak zgody choćby jednego z wyżej wymienionych użytkowników czyni wniosek niekompletnym i wniosek taki nie podlega rozpatrzeniu przez Zarząd.

3.       Wyrażenie przez Zarząd Spółdzielni zgody na wykonanie prac adaptacyjnych jest możliwe tylko pod warunkiem:

1)      wyrażenia zgody na przedmiotową adaptację przez wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości,

2)      uzyskania pozytywnej opinii większości członków (innych osób), którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w danej nieruchomości (budynku).

4.       Zgoda Zarządu na prace adaptacyjne ważna jest dwa lata.

 

§ 4

 

1.      Po wyrażeniu zgody na wykonanie prac adaptacyjnych zainteresowany jest zobowiązany do:

1)           wykonania, wynikającej z Prawa budowlanego, stosownej do planowanego zakresu adaptacji dokumentacji technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

2)           uzyskania, wynikających z Prawa budowlanego, stosownych decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalających na wykonywanie robót  (lub zgłoszenie robót),

3)           sporządzenia kosztorysu inwestorskiego dla planowanych robót adaptacyjnych. Kosztorys ten winien być sporządzony metodą szczegółową, w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2.      Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1 zainteresowany przedkłada Zarządowi dokumentację techniczną wraz z decyzjami właściwego organu (jeśli są wymagane)  i kosztorysem.

3.      Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów wymienionych w ust. 2 Zarząd podejmuje decyzję o zawarciu z zainteresowanym umowy na realizację  prac adaptacyjnych, w której określa się co najmniej:

1)         dopuszczalny zakres prac i techniczne warunki ich wykonania ze szczególnym uwzględnieniem wskazań dotyczących minimalizacji uciążliwości ich wykonywania dla użytkowników innych lokali,

2)         termin rozpoczęcia i zakończenia prac,

3)         wstępny koszt wykonania prac adaptacyjnych,

4)         warunki rozliczeń finansowych między Spółdzielnią a dokonującym adaptacji,

5)         obowiązek pokrycia przez dokonującego adaptacji wszelkich szkód i strat powstałych w wyniku realizacji robót,

6)         warunki prowadzenia nadzoru technicznego przez służby Spółdzielni,

7)         rodzaj stosunku prawnego zawieranego z dokonującym adaptacji po zakończeniu i odbiorze przez Spółdzielnię określonych umową prac.

4.      Od odmownej decyzji Zarządu Spółdzielni na wykonanie wnioskowanych prac adaptacyjnych członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 

§ 5

 

1.        Zakończenie realizacji prac adaptacyjnych zainteresowany zobowiązany jest zgłosić do Spółdzielni.

2.        Spółdzielnia jest zobowiązana ocenić w formie pisemnej zgodność wykonania prac z wydanym zezwoleniem, dokumentacją, kosztorysem inwestorskim, zawartą umową
i dokonać ich komisyjnego odbioru.

3.        Dokonana ocena stanowi podstawę do:

1)          określenia ostatecznej wysokości kosztu prac adaptacyjnych i rozliczenia finansowego między dokonującym adaptacji a Spółdzielnią,

2)          skorygowania zapisów w ewidencji budynków i lokali,

3)          skorygowania powierzchni lokalu w dokumencie ustanawiającym tytuł prawny do lokalu lub ustanowienia tytułu prawnego do powstałego lokalu.

 

IV.              Postanowienia końcowe

 

§ 6

 

1.       Prace adaptacyjne mogą być wykonywane wyłącznie na koszt zainteresowanego. Zainteresowany ponosi również wszelkie koszty związane z korektą:

- ewidencji gruntów i budynków itp.,

- wpisów do ksiąg wieczystych,

- aktów notarialnych,

 i wnosi inne opłaty, których konieczność wniesienia wynika z faktu dokonania adaptacji.

2.       Równowartość wykonanych prac adaptacyjnych określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego  przedłożonego przez dokonującego adaptację  z uwzględnieniem oceny, o której mowa w § 5 ust. 2  - w zależności od określonego w umowie, o której mowa w § 4 ust. 3 stosunku prawnego zawieranego z dokonującym adaptacji po jej zakończeniu jest:

1)      zapisywana na wkład członka (osoby uzyskującej spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu),

2)      rozliczona zgodnie z warunkami określonymi w umowie na wykonanie prac adaptacyjnych.

 

§ 7

 

1.      Wysokość wymaganego wkładu budowlanego dla lokali powstających w wyniku adaptacji, w tym również dla powierzchni włączanej do powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie średniej wartości rynkowej 1m2 powierzchni użytkowej lokali w danym budynku w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających termin zakończenia prac adaptacyjnych.

2.      Różnicę między wymaganym wkładem a zapisywaną na wkład równowartością wykonanych prac adaptacyjnych, o której mowa w § 6 ust. 2 członek (osoba uzyskująca spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu) zobowiązany jest wpłacić do Spółdzielni przed ustanowieniem lub skorygowaniem dokumentu ustanawiającego prawo do lokalu.

3.      Wniesione do Spółdzielni środki z tytułu różnicy, o której mowa w ust. 2 przeznacza się na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

 

§ 8

 

Za powierzchnię lokali powstałych wskutek adaptacji (w tym również za powierzchnię, o której mowa w § 1 pkt. 1) osoba uzyskująca tytuł prawny jest obowiązana uiszczać opłaty za użytkowanie na ogólnych zasadach, począwszy od dnia zakończenia robót ustalonego w umowie, o której mowa w § 4 ust. 3.

 

§ 9

 

1.       Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 20.04.2005r. Uchwałą Nr 22/V/05 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2.       Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy „Regulamin postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkalne lub użytkowe w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach” uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 25/III/00 z dnia 12.04.2000r.

3.       Do prac adaptacyjnych wszczętych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy i zasady.

 

 

 

                               Sekretarz                                                         Przewodniczący

                         Rady Nadzorczej                                                   Rady Nadzorczej

                                   /.../                                                                       /.../

                             Edyta Zając                                                         Lesław Gajda