Regulamin Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

 

§ 1

 

Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze ( Tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami.), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami), Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

 

1.      Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępców.

 

2.      Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

3.      Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

 

§ 3

 

1.      Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 

2.      Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 

 

§ 4

 

1.      Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2.      Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach nie       zastrzeżonych innym organom Spółdzielni w ustawie prawo spółdzielcze, ustawie o       spółdzielniach mieszkaniowych lub Statucie. W szczególności do zakresu działania       Zarządu należy:

1)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

2)      zawieranie umów o budowę lokali,

3)      zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i odrębnej własności lokali,

4)      zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

5)      zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,

6)      sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności,

7)      prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

8)      zabezpieczanie majątku Spółdzielni,

9)      sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,

10)  udzielanie pełnomocnictw,

11)  zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich,

12)  zwoływanie Zebrania Przedstawicieli,

13)  zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

14)  współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami.

 

3.      Zarząd wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Spółdzielni na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

 

4.      Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Zebraniu Przedstawicieli i Radzie Nadzorczej oraz przedstawia informację Zebraniom Grup Członkowskich.

 

§ 5

 

1.      Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.

 

2.      Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez zastępcę, co najmniej dwa razy w miesiącu.

 

3.      Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu oraz ustala termin i porządek posiedzeń Zarządu.

 

4.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

5.      Zarząd prowadzi rejestr podjętych uchwał.

 

6.      Każda uchwała podjęta przez Zarząd powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia  i tytuł  określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

 

7.      W przypadku, gdy z okoliczności sprawy wyniknie pilna konieczność wydania decyzji Zarządu, a nie przewiduje się zwołania w najbliższym czasie posiedzenia Zarządu, wówczas taka decyzja może zostać podjęta przez Zarząd obiegiem, tj. poprzez podpisanie jej kolejno przez poszczególnych członków Zarządu. Tak podjęta decyzja winna być odnotowana w protokole z najbliższego posiedzenia Zarządu.

 

§ 6

 

W posiedzeniach Zarządu udział biorą:

1)      kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych, którzy przygotowują wnioski i materiały w sprawach objętych porządkiem obrad i wymagających wydania kolegialnej decyzji Zarządu,

2)      w przypadku zaproszenia wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej,

3)      inne zaproszone osoby.

 

§ 7

 

1.      Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:

1)      datę posiedzenia,

2)      nazwiska członków Zarządu i innych osób biorących udział w posiedzeniu,

3)      porządek obrad,

4)      treść podjętych uchwał,

5)      zwięzłe przedstawienie podjętych przez Zarząd decyzji,

6)      wszystkie załączniki, które stanowią integralną część protokołu.

 

2.      Protokół winien być sporządzony do następnego posiedzenia Zarządu.

 

3.      Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują protokolant i wszyscy obecni na nim członkowie Zarządu.

 

4.      Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.

 

§ 8

 

Zarząd może udzielić jednemu z członów Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

§ 9

 

1.    Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

 

2.    Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 

 

§ 10

 

Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność przypisanych im komórek organizacyjnych Spółdzielni, zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturą organizacyjną Spółdzielni.

 

§ 11

 

1.      Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

 

2.      Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 

 

3.      Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni ani też prowadzić działalności konkurencyjnej jako samodzielni przedsiębiorcy.

 

4.      Pod pojęciem przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną, o których mowa w ust.3 należy rozumieć w szczególności:

1)   przedsiębiorców prowadzących działalność o przedmiocie tożsamym z przedmiotem działalności Spółdzielni i bezpośrednio konkurujących ze Spółdzielnią,

      np. zabiegających o te same lub sąsiednie tereny inwestycyjne, wynajmujących na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjujących lub zawierających umowy o świadczenie usług z tymi samymi podmiotami,

2)      przedsiębiorców, których łączą ze Spółdzielnią umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług.

 

5.      Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 

§ 12

 

1.      Członek Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

 

2.      Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

 

§ 13

 

1.      Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 04.02.2004r.       Uchwałą Nr 9/V/04 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

2.      Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy

„Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą Nr 7/N/91 z dnia 26.09.1991r. (wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

 

                               Sekretarz                                                         Przewodniczący

                         Rady Nadzorczej                                                   Rady Nadzorczej

                                   /.../                                                                       /.../            

                             Edyta Zając                                                         Lesław Gajda