Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

ul. Paderewskiego 65     40-282 KATOWICE

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

Spółdzielni Mieszkaniowej

im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

 

 

 

TEKST JEDNOLITY

 

przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2006r. Uchwałą nr 15/VI/2006

obowiązuje od dnia 19 września 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

                                                                                                                                                                                  

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE                                       ………………………………………………………str. 5

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne                                    ……………………………………………………… str. 5

Rozdział 2

Cel i przedmiot działalności                               ……………………………………………………… str. 5

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI                    …………………………………………..…………………… str. 6

 

Rozdział 1

Powstanie członkostwa                                     ……………………………………………………… str. 6

Rozdział 2

Prawa i obowiązki członków                             ……………………………………………………… str. 8

Rozdział 3

Ustanie członkostwa                                          ……………………………………………………… str. 9

Rozdział 4

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze              ……………………………………………………… str. 11

Rozdział 5

Wpisowe i udziały                                              ……………………………………………………… str. 12

 

DZIAŁ III

PRAWA DO LOKALI                                                      ………………………………………………………str. 13

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne                                       ……………………………………………………… str. 13

Rozdział 2

Spółdzielcze lokatorskie prawo

do lokalu mieszkalnego                                     ……………………………………………………… str. 14

Rozdział 3

Spółdzielcze własnościowe prawo

do lokalu mieszkalnego, lokalu  żytkowego (w tym garażu)  ……………………………………… str. 16

Rozdział 4

Prawo odrębnej własności lokalu                     ……………………………………………………… str. 19

Rozdział 5

Wynajem lokali                                                   ……………………………………………………… str. 20

Rozdział 6

Zamiana lokali                                                     ……………………………………………………… str. 21

Rozdział 7

Sprzedaż lokali                                                    ……………………………………………………… str. 21

 

DZIAŁ IV

PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI             …………..………………….....str. 21

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne                                       ……………………………………………………… str. 21

Rozdział 2

Przekształcenie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu     ..………………………………………………    str. 22

Rozdział 3

Przeniesienie własności lokalu, do którego

członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie           

prawo do lokalu mieszkalnego                                         .......................................................................str. 23

 

Rozdział 4

Przeniesienie własności lokalu, do którego

członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe     

prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,

garażu                                                                                  .......................................................................str. 24

 

DZIAŁ V

ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ

ICH ROZLICZANIA W RAZIE

WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU      ……………………………………………….……………… str. 24

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne                                       ……………………………………………………… str. 24

Rozdział 2

Wkłady mieszkaniowe                                       ……………………………………………………… str. 25

Rozdział 3

Wkłady budowlane                                            ……………………………………………………… str. 26

Rozdział 4

Rozliczenia w razie wygaśnięcia

prawa do lokalu                                                  .................................................................................... str. 26

 

DZIAŁ VI                                                                                                                                            

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI                    ................……………………………………………………… str. 27
            Rozdział 1

Postanowienia ogólne                                       ……………………………………………………… str. 27

Rozdział 2

Zarządzanie nieruchomościami                        ……………………………………………………… str. 29

 

 

DZIAŁ VII

ORGANY SPÓŁDZIELNI                                               ……………………………………………………… str. 32

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne                                       ……………………………………………………… str. 32

Rozdział 2

Zebranie Przedstawicieli                                    ……………………………………………………… str. 33

Rozdział 3

Rada Nadzorcza                                                  ……………………………………………………… str. 37

Rozdział 4

Zarząd                                                                  ……………………………………………………… str. 39

Rozdział 5

Zebrania Grup Członkowskich                         ……………………………………………………… str. 41

Rozdział 6

Zakaz konkurencji                                              ……………………………………………………… str. 42

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

I KOŃCOWE                                                                     .................................………………………………… str.42

 


 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

1.        Nazwa Spółdzielni brzmi:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Jana Paderewskiego,

zwana dalej Spółdzielnią.

2.        Spółdzielnia ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65.

3.        Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

 

4.        Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

 

§ 2

 

Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

 

§ 3

 

Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Cel i przedmiot działalności

 

§ 4

 

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 

§ 5

 

1.        Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1)       obsługa nieruchomości na własny rachunek,

2)       zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

3)       kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4)       wynajem nieruchomości na własny rachunek,

5)       zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

6)       działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

 

2.        Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

1)       budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2)       budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali,

3)       budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

4)       budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

5)       budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

6)       zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,

7)       zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,

8)       zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,

9)       prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

10)    prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

 

§ 6

 

1.        Dla realizacji zadań określonych w § 4 i 5 Spółdzielnia:

1)       nabywa na własność lub w użytkowanie wieczyste potrzebne jej tereny,

2)       prowadzi działalność inwestycyjną,

3)       zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków,

4)       prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną,

5)       prowadzi pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

 

2.        Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

 

3.        Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie, może także współdziałać na podstawie umów z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. W szczególności może ona tworzyć z innymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki handlowe i cywilne, a także zawierać umowy w przedmiocie zarządzania nieruchomościami.

 

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

 

ROZDZIAŁ 1

Powstanie członkostwa

§ 7

 

1.        Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

2.        Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 

3.        Członkiem Spółdzielni może być także osoba prawna, jednakże nie może jej przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

§ 8

 

1.        Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

1)       małżonek jest członkiem Spółdzielni,

2)       spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

3)       przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,

4)       jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie z nim zamieszkującą, , jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,

5)       nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

6)       ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,

7)       oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a)       spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

b)       spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

c)       prawa odrębnej własności lokalu,

8)       uzyskała pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.

 

2.        Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1)       nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

2)       oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a)       spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

b)       odrębnej własności lokalu.

 

§ 9

 

1.        Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ilość osób faktycznie korzystających z lokalu, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.

 

2.        Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

 

§ 10

 

1.        Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji, która pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także numer NIP i PESEL, a jeżeli przystępującym jest osoba prawna – jej nazwę i siedzibę, numer NIP, REGON, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal (mieszkalny czy użytkowy) ubiega się, a w przypadku ubiegania się
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego także imiona i nazwiska osób bliskich, które będą w nim wspólnie z członkiem zamieszkiwać po zawarciu umowy. Osoba prawna zobowiązana jest załączyć do deklaracji aktualny odpis z właściwego rejestru.

2.        Członek zobowiązany jest zgłaszać w formie pisemnej wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

3.        Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

 

§ 11

 

1.        W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd.

2.        Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.

3.        Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 8.

4.        Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania.

5.        Od uchwały odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale.

6.        Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą  najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być poinformowany w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia przez nią uchwały. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 

§ 12

 

1.        Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 7 oraz § 8 ust. 2 pkt. 2 odpowiada liczbie lokali przewidzianych do budowy w ramach nowych inwestycji lub przewidywanych do pozyskania w inny sposób.

 

2.        O naborze członków Zarząd zawiadamia poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i siedzibie Spółdzielni.

3.        O kolejności przyjęcia w poczet członków decyduje data zgłoszenia wniosku o przyjęcie do Spółdzielni.

 

ROZDZIAŁ 2

Prawa i obowiązki członków

 

§ 13

 

1.        Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do:

1)            brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i pracach jej organów samorządowych głównie przez:

a)       czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni,

b)       zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni i żądanie ich rozpatrzenia przez właściwe organy,

c)       udział z głosem decydującym w Zebraniu Grupy Członkowskiej,

2)            otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania  Przedstawicieli,

3)            zaznajamiania się z rejestrem członków, uchwałami oraz protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji oraz rocznymi sprawozdaniami finansowymi,

4)            zaskarżania do sądu uchwał Zebrania Przedstawicieli sprzecznych z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzących w interesy Spółdzielni albo mających na celu pokrzywdzenie członka,

5)            otrzymania odpisu obowiązującego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie,

6)            zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi; Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje
w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego
o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy,

7)            świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,

8)            odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem
i Spółdzielnią,

9)            korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń Spółdzielni,

10)         zawarcia umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem,

11)         zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem,

12)         żądania zawarcia umowy przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

13)         żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego i użytkowego,

14)         zamiany mieszkania,

15)         wynajęcia lokalu,

16)         korzystania z innych praw określonych w ustawie lub w Statucie.

 

2.        Członek zobowiązany jest:

1)       przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,

2)       wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

3)       wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba, że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,

4)       uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w przypadku modernizacji budynku, w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,

5)       uiszczać terminowo opłaty związane z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

6)       uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

7)       użytkować lokal zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

8)       zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

9)       zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkałych i faktycznie korzystających z lokalu oraz o innych czynnościach wpływających na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni (prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym),

10)    zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu całego lub części lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),

11)    niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

12)    udostępnić lokal w celu przeprowadzenia: modernizacji, remontu, konserwacji, odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, przeglądu okresowego i doraźnego stanu technicznego wyposażenia lokalu, kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych,

13)    udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

14)    korzystać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym osobom,

15)    dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,

16)    wykonywać inne obowiązki określone w ustawie lub w Statucie.

 

ROZDZIAŁ 3

Ustanie członkostwa

 

§ 14

 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

1)       wypowiedzenia członkostwa przez członka,

2)       wykluczenia członka ze Spółdzielni,

3)       wykreślenia z rejestru członków,

4)       zgonu członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – wobec jej ustania.

 

§ 15

 

1.        Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2.        Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.

3.        Za datę ustania członkostwa w Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 16

 

1.        Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.

2.        Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1)              świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,

2)              wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

3)              poważnie narusza dobre obyczaje,

4)              uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów lub uchwał organów Spółdzielni,

5)              pomimo pisemnego upomnienia nadal niewłaściwie korzysta z lokalu, dewastuje go, zmienia jego przeznaczenie i dokonuje w nim zmian nie posiadając przewidzianych prawem pozwoleń,

6)              świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

 

§ 17

 

1.        Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

2.        Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1)       nie wpłacił w terminie wymaganego wpisowego, udziału lub wkładu,

2)       nie zawiadamia Spółdzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz danych
i dokonywanych czynnościach wpływających na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,

3)       utracił prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, w postępowaniu egzekucyjnym lub wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni

4)       zbył prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji
z członkostwa,

5)       złośliwie lub uciążliwie narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania, a nie można mu z uwagi na wiek lub stan umysłu przypisać winy,

6)       uchyla się od wykonywania zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega
z zapłatą należności za używanie lokalu lub z innych tytułów za co najmniej trzy okresy płatności.

 

3. Wykreślenie może nastąpić również w przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu, jeżeli członkowi nie przysługuje prawo własności lub spółdzielcze prawo (lokatorskie lub własnościowe) do innego lokalu znajdującego się w budynku Spółdzielni.

 

§ 18

 

1.        Członka zmarłego skreśla się  z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 

2.        Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

§ 19

 

1.        Uchwałę w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

2.        Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia.

        Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału.

3.        Spółdzielnia ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o jego wykreśleniu lub wykluczeniu w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka. Uzasadnienie powinno przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia.

4.        Wykluczony albo wykreślony członek ma prawo:

1)      odwołania się od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem

albo

2)      zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od daty doręczenia uchwały
z uzasadnieniem.

5.        Członek ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu jego odwołania od uchwały Rady Nadzorczej i je popierać. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący się członek powinien być zawiadomiony pisemnie pod wskazanym przez niego adresem co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Jeżeli zainteresowany, prawidłowo powiadomiony o terminie, nie przybędzie to Zebranie Przedstawicieli może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

6.        O uchwale Zebrania Przedstawicieli odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie 2 tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

7.         W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, biegnie od dnia,
w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

8.        Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1)      bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że przed upływem tego terminu członek wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,

2)      bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,

3)      prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

 

 

ROZDZIAŁ 4

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

 

§ 20

 

1.        Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do:

1)       Zebrania Przedstawicieli - w przypadku uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą,

2)       Rady Nadzorczej – w przypadku uchwał podejmowanych przez Zarząd.

Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio wyższego.

 

2.        Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale i wynosi :

1)       30 dni – w przypadku uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt.1

2)       14 dni – w przypadku uchwał, o których mowa w ust.1 pkt.2

 

3.        Zawiadomienia członka o uchwale dokonuje się na piśmie w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały poprzez jego doręczenie za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie winno zawierać pouczenie o prawie wniesienia odwołania od uchwały w określonym terminie i o skutkach jego niezachowania.

 

4.        Organ odwoławczy winien rozpatrzyć wniesione odwołanie:

1)       na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli jeżeli odwołanie zostało złożone na co najmniej 30 dni przed terminem jego odbycia – w przypadku uchwał o których mowa w ust. 1 pkt.1,a jeżeli odwołanie wniesiono później, na kolejnym Zebraniu Przedstawicieli,

2)       w terminie trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania w przypadku uchwał o których mowa w ust. 1 pkt.2.

 

5.        Odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. Uchwała organu odwoławczego jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

 

§ 21

 

1.        Wszelkie zawiadomienia członków związane z postępowaniem wewnątrzspółdzielczym winny być dokonywanie na piśmie i doręczone im bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym.

2.        Spółdzielnia doręcza zawiadomienia pod adresy podane przez członków. Zawiadomienia zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone.

§ 22

 

1.        Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 

2.        Wniesienie odwołania do organów Spółdzielni powoduje zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 

3.        Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza uprawnienia członka do dochodzenia jego praw na drodze sądowej.

 

4.        W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

§ 23

 

Do skarg i wniosków członków przepisy §§ 20 i 21 stosuje się odpowiednio.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Wpisowe i udziały

 

§ 24

 

1.       Wpisowe i udział wynoszą każde jedno najniższe wynagrodzenie określone przez Ministra właściwego do spraw pracy i obowiązujące w dacie przyjęcia w poczet członków, a w przypadku członków uzyskujących kolejne prawo do lokalu – na dzień ustanowienia tego prawa.

 

 

Wyjątek stanowi wpisowe współmałżonka wspólnie zamieszkałego z członkiem i nie posiadającego innego prawa do lokalu mieszkalnego oraz dzieci wspólnie zamieszkałych z członkiem, nie posiadających innego prawa do lokalu mieszkalnego i ubiegających się o członkostwo w toku procedur spadkowych – w tych przypadkach wpisowe wynosi 10 % wyżej wymienionego najniższego wynagrodzenia.

2.       Członkowie Spółdzielni zobowiązani są zadeklarować następujące ilości udziałów:

członek ubiegający się o lokal mieszkalny             – 1 udział,

członek ubiegający się o garaż                                 – 2 udziały,

członek ubiegający się o lokal użytkowy               – 3 udziały.

Udziały są liczone odrębnie dla każdego prawa.

 

3.       Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków, a w przypadku członków uzyskujących kolejne prawo do lokalu - od dnia nabycia tego prawa. Nie wpłacenie wpisowego lub udziałów w ustalonym terminie stanowi podstawę do wykreślenia ze Spółdzielni.

4.       Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 25

 

1.        Spółdzielnia zwraca udziały:

1)       byłemu członkowi lub osobie przez niego wskazanej w przypadku ustania członkostwa,

2)       członkowi lub osobie przez niego wskazanej w przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu nie powodującego ustania członkostwa (członek posiadający więcej niż jedno prawo).

 

2.        Zwrot kwot wpłaconych na udziały dokonywany jest w nominale w terminie nie później niż 1 miesiąc od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo lub wygasło prawo do lokalu.

3.        Zwrot kwot, o których mowa w ust. 2 nie może nastąpić, jeżeli udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

DZIAŁ III

PRAWA DO LOKALI

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 26

 

1.        Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może:

1)       ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

2)       ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

3)       ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

4)       wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże.

 

2.        Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe (w tym garaże) również osobom, które nie są członkami Spółdzielni.

 

§ 27

 

1.        Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.

 

2.        W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust.1 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię o ile, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa.

 

3.        W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust.1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię o ile, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.

 

4.        O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3, Spółdzielnia zawiadamia członków poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni na okres 14 dni przed wyznaczonym przez Zarząd terminem.

 

5.        Po wyczerpaniu ofert członków o przystąpieniu do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3, Zarząd może ogłosić przetarg na pierwszeństwo zawarcia umów z innymi osobami. Zasady organizowania i przeprowadzania przetargu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 28

 

1.        Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny może być przeznaczony do ustanowienia:

1)      spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

2)      spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

3)      prawa odrębnej własności lokalu,

4)      prawa najmu,

jeżeli nie jest obciążony prawami lub roszczeniami osób trzecich, przy zachowaniu zasady, że w pierwszej kolejności ustanawiane jest takie prawo, jakie przysługiwało poprzedniemu użytkownikowi tego lokalu.

 

2.        W przypadku braku ofert członków Zarząd może dokonać wyboru ustanawianego prawa.

 

§ 29

 

1.        Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia prawa. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

2.        Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

 

§ 30

 

1.        Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2.        Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni.

Ponadto umowa powinna w szczególności zawierać:

1)       oznaczenie lokalu mieszkalnego, w tym jego powierzchnię,

2)       wskazanie osób, które mają wspólnie z członkiem zamieszkać,

3)       zobowiązanie członka do pokrycia kosztów wyceny wartości rynkowej lokalu.

 

§ 31

1.        Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

2.        Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

3.        Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4.        Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

5.        Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

6.        Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 32

 

Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)       określenie posiadanego przez Spółdzielnię tytułu prawnego do gruntu,

2)       określenie położenia i powierzchni lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega,

3)       wskazanie osób, które mają wspólnie z członkiem zamieszkać,

4)       zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni  związanych z budową, określonych w umowie,

5)       określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

6)       określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

7)       określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, terminu jego wpłaty, bądź harmonogramu wnoszenia rat,

8)       określenie przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy,

9)       termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego,

10)    określenie warunków rozwiązania umowy.

 

§ 33

 

1.        Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

2.        Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 32 pkt. 4 i 7, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie lokatorskich praw do lokali mieszkalnych, wybudowanych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego, byłoby niemożliwe, albo poważnie utrudnione.

3.        Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

 

§ 34

 

1.        W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy, zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 

2.        Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

3.        Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w przypadku, o którym mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

 

4.        W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

 

§ 35

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Statucie. W wypadku, gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

 

§ 36

 

1.        Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni
w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie
o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

2.        Jeżeli małżonkowie nie dokonali czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

 

§ 37

 

1.        Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

2.        Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

3.        Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

 

§ 38

 

1.        W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 36, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: dzieciom i innym osobom bliskim.

2.        W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa w § 37, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3.        Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

ROZDZIAŁ 3

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

 lokalu użytkowego (w tym garażu)

 

§ 39

 

1.        Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 

2.        Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni.

 

3.        Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

 

4.        Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

§ 40

 

1.        Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2.        Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

3.        Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne.

4.        Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.

5.        Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo, albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna.

 

§ 41

 

Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w ramach nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)       określenie posiadanego przez Spółdzielnię tytułu prawnego do gruntu,

2)       określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu,

3)       zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie,

4)       określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

5)       określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

6)       określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty, bądź harmonogram wnoszenia rat,

7)       określenie przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy,

8)       termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu budowlanego,

9)       określenie warunków rozwiązania umowy.

 

§ 42

 

1.        Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

 

2.        Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 41 pkt. 3 i 6, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe, albo poważnie utrudnione.

 

3.        Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

 

§ 43

 

1.        Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu”. Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 

2.        Nabycie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepisy § 39 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3.        Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

§ 44

 

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

§ 45

 

W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy § 39 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 46

 

1.        W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

2.        Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia zbywa w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

 

§ 47

 

1.        Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas:

1)       mogą oni dokonać działu spadku stwierdzającego, któremu z nich przypadło to prawo, albo

2)       powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, Sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 

2.        W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

3.        Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on przedstawić Spółdzielni prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

§ 48

 

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 98, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej może w trybie procesu żądać sprzedaży tego prawa w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji
z nieruchomości.

 

§ 49

 

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji
z nieruchomości.

 

§ 50

1.        Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

2.        Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

ROZDZIAŁ 4

Prawo odrębnej własności lokalu

 

§ 51

 

Z członkiem Spółdzielni, ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)     określenie posiadanego przez Spółdzielnię tytułu prawnego do gruntu,

2)     określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

3)     zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie,

4)     określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

5)     określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

6)     określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź harmonogramu wnoszenia rat,

7)     określenie przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy,

8)     termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu budowlanego,

9)     określenie warunków rozwiązania umowy.

 

§ 52

 

1.        Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 51, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna; wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2.        Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany, albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

3.        Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

§ 53

 

1.        Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

2.        Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 51 pkt. 3 i 6, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3.        Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 54

 

1.        Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2.        Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 55

 

Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

§ 56

 

1.        Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 

2.        Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Wynajem lokali

 

§ 57

 

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe (w tym garaże) członkom oraz osobom fizycznym i osobom prawnym nie będącym członkami Spółdzielni.

§ 58

 

1.        Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, dla których nie może ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu ze względu na brak zainteresowania.

 

2.        Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego przysługuje członkom oczekującym Spółdzielni.

 

3.        O przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na najem decyduje Zarząd.

 

4.        Przy wyborze najemcy stosuje się odpowiednio postanowienia § 27 Statutu.

 

§ 59

 

1.        Doboru najemców lokali użytkowych (w tym garaży) dokonuje się w drodze przetargu. Zasady organizowania i przeprowadzania przetargu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

2.        Warunki najmu lokali użytkowych (w tym garaży) określa Zarząd w umowach zawieranych z najemcą.

 

 

 


3.        Zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji określonych ustawą uprawnień najemców – członków Spółdzielni, a także najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu.

 

§ 60

 

1.        Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokość czynszu i innych opłat, wysokość kaucji, czas trwania najmu oraz inne postanowienia określa umowa zawarta z najemcą przez Spółdzielnię.

 

2.        Umowa pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej.

 

ROZDZIAŁ 6

Zamiana lokali

§ 61

 

1.        Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

2.        Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

 

ROZDZIAŁ 7

Sprzedaż lokali

§ 62

 

1.        Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych (w tym garaży).

 

2.        Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 jest Zebranie Przedstawicieli.

 

 

DZIAŁ IV

PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 63

 

1.        Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia:

1)       przekształciła dotychczasowe prawo w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub

2)       przeniosła na członka własność lokalu.

 

2.        Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został środkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 

§ 64

 

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

 

§ 65

 

1.        Na pisemne żądanie członka będącego najemcą lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowę przeniesienia własności lokalu.

 

2.        Ustanowienie na rzecz najemcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem w poczet członków Spółdzielni.

 

§ 66

 

1.        Wnioski członków o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także wnioski najemców o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powinny być rozpatrzone w terminie 60 dni od daty ich wpływu do Spółdzielni.

 

2.        Wnioski członków i najemców o przeniesienie własności lokali powinny być rozpatrzone w terminie 60 dni od uprawomocnienia się uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

 

3.        Zarząd Spółdzielni obowiązany jest przekazać na piśmie zainteresowanej osobie, o której mowa w ust. 1 i 2, decyzję o rozpatrzeniu jej wniosku.

 

§ 67

 

1.        Członek lub najemca wnioskujący zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić należności warunkujące tę zmianę w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w § 66 ust. 3.

 

2.        W przypadku wniosków o przeniesienie własności lokalu termin, o którym mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty zawiadomienia o rozpatrzeniu wniosku.

 

§ 68

 

Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 30 dni od dnia uregulowania przez członka lub najemcę należności warunkujących zmianę tytułu prawnego do lokalu.

 

§ 69

 

1.        Jeżeli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę rynkowej wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący zmianę, nawet jeśli nie przystąpi do zawarcia umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu.

 

2.        Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu, a także wpisu do księgi wieczystej ponosi członek lub najemca, na którego jest przenoszona własność lokalu.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

§ 70

 

1.        Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:

1)      spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 32 pkt 4, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2)      spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku,

3)      spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

4)      spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 98 ust. 1,

 

 

5)      wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

2.        Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

3.        Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego dany lokal, a w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego Spółdzielni.

4.        Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 

§ 71

(skreślony)

 

 

ROZDZIAŁ 3

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

 

§ 72

 

1.        Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu:

1)       spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 32, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2)       spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku,

3)       spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

4)       spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 98 Statutu,

5)       wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

 

2.        Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

 

§ 73

1.        Wpływy z wpłat, o których mowa w § 72 ust.1 pkt.5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego dany lokal, a w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego Spółdzielni.

 

2.        Wpłaty, o których mowa w § 72, wyliczone przez Spółdzielnię, członek obowiązany jest wnieść do Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.

 

§ 74

 

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu, określonym w § 72, jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się § 87 dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

 

 

ROZDZIAŁ 4

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo                  do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

 

§ 75

 

1.        Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu:

1)       spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 41, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2)       spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku,

3)       spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

4)       spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 98 Statutu.

 

2.        Wpłaty, o których mowa w ust.1, wyliczone przez Spółdzielnię, członek obowiązany jest wnieść do Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.

§ 76

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu, określonym w § 75, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

 

§ 77

 

1.        Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

 

2.        Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

 

 

DZIAŁ V

ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA

W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 78

 

1.        Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową.

2.        Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się część kosztów inwestycji, w ramach której budowany jest lokal członka, rzeczywiście poniesionych i przypadających na jego lokal.

§ 79

 

1.        Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem założeń organizacyjno-finansowych poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

 

2.        Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się w dwóch etapach:

 

1)       wstępnie przy rozpoczęciu inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,

2)       ostatecznie po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywiście poniesionych przez Spółdzielnię.

 

3.        Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu, zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.

 

4.        Ostateczne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali stanowi o wysokości wymaganego wkładu, który członek obowiązany jest wnieść przed ustanowieniem prawa do lokalu.

 

5.        Szczegółowe zasady rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali uchwala Rada Nadzorcza.

 

§ 80

 

Wnoszenie wkładów mieszkaniowych i budowlanych odbywa się według zasad określonych w Statucie i zawieranych z członkami umowach.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Wkłady mieszkaniowe

 

 § 81

 

1.        Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2.        Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na lokal członka, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego sfinansowana została z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu członka, obowiązany jest on uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3.        Członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące wcześniej innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

4.        Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu.

5.        Zasada, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przewidziane w § 38 Statutu.

§ 82

 

W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek – następca, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz pokrywać pozostałe koszty zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Wkłady budowlane

 

§ 83

 

1.        Wkład budowlany wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

2.        Wkładem budowlanym jest kwota odpowiadająca całości kosztów budowy przypadających na lokal członka. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

 

§ 84

 

1.        Członek uzyskujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

 

2.        Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu, uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu wnosi wkład budowlany zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu.

 

§ 85

 

W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, członek-następca, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłacanej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz pokrywać pozostałe koszty zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

 

§ 86

 

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej tego lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

 

ROZDZIAŁ 4

Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

                                                              

§ 87

 

1.        W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztu budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2.        Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego, albo jego części, jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa nie może nastąpić wcześniej niż po zakończeniu procedury przetargowej.

3.        Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1 nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

4.        Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne, a wierzytelność z tego tytułu podlega egzekucji.

§ 88

 

1.        W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

2.        Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3.        Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa nie może nastąpić wcześniej niż po zakończeniu procedury przetargowej.

§ 89

 

1.        W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na zasadach określonych w umowie o budowę lokalu.

2.        Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy.

3.        Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 30 dni od daty zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

 

§ 90

 

Z należności przysługującej osobom uprawnionym z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, Spółdzielnia potrąca roszczenia wobec członka, któremu przysługiwało to prawo z tytułu nie wniesionych opłat za używanie lokalu i innych zobowiązań wobec Spółdzielni (np. kosztu ustalenia wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego).

 

 

DZIAŁ VI

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 91

 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

 

 

 

§ 92

 

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Zebranie Przedstawicieli. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

§ 93

 

1.        Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 99 ust. 4 pkt. 3 Statutu.

2.        Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.

 

3.        Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

 

§ 94

 

1.        Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

1)       fundusz udziałowy,

2)       fundusz zasobowy,

3)       fundusz wkładów mieszkaniowych,

4)       fundusz wkładów budowlanych,

5)       fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,

6)       inne przewidziane w odrębnych przepisach.

 

2.        Spółdzielnia może na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli tworzyć inne fundusze własne.

3.        Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 95

 

1.        Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się na działalność statutową Spółdzielni oraz na fundusz remontowy.

2.        Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszy według następującej kolejności:

1)       fundusz zasobowy,

2)       fundusz udziałowy,

3)       fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

 

§ 96

 

1.        Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich ogólnych założeń organizacyjno – finansowych przez Zebranie Przedstawicieli.

 

2.        Ogólne założenia organizacyjno – finansowe inwestycji powinny zawierać określenie:

1)       rodzaju podejmowanego przedsięwzięcia,

2)       przewidywanego kręgu osób (nabywców), na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali,

3)       przewidywanych źródeł finansowania inwestycji.

 

§ 97

 

1.        Roszczenia byłego członka Spółdzielni do części funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni są wymagalne po otwarciu likwidacji lub upadłości według zasad obowiązujących w tym zakresie.

 

2.        Udziały byłych członków w funduszu zasobowym i innym majątku Spółdzielni liczone są proporcjonalnie do wysokości wniesionych przez nich udziałów oraz czasu, w jakim udziały te zasilały fundusz Spółdzielni.

ROZDZIAŁ 2

Zarządzanie nieruchomościami

 

§ 98

 

1.        Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych (w tym garaży), są obowiązani uczestniczyć – poprzez uiszczanie stosownych opłat – w wydatkach związanych:

1)       z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

2)       z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

3)       z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

a także w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów.

 

2.        Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych:

1)       z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,

2)       z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,

3)       z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

4)       z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

a także w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów.

 

3.        Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust.1 i 2, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomościami, koszty dostawy energii cieplnej, koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków, koszty wywozu nieczystości, koszty eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.

 

4.        Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust.2, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności w nieruchomości wspólnej.

 

5.        Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w ust.1 i 2, zalicza się w szczególności:

1)       spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami,

2)       koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali,

3)       koszty wydzielenia nieruchomości nie pokryte przez Skarb Państwa.

 

§ 99

 

1.        Wysokość opłat, o których mowa w § 98, jest ustalana na podstawie:

1)        planu kosztów zarządzania nieruchomościami przewidzianych do poniesienia w danym roku,

2)        regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

3)        regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej.

 

2.        Zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów oraz kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej i ustalania wysokości opłat za lokale uchwala Rada Nadzorcza.

3.        Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności:

1)       określenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów (w skali nieruchomości, zespołu nieruchomości, jednolicie dla całości zasobów),

2)       określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych),

3)       różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże),

4)       zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat za używanie lokali.

 

4.        Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej powinien zawierać w szczególności:

1)       jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła,

2)       fizyczną jednostkę rozliczania kosztów,

3)       okres rozliczeniowy kosztów,

4)       stosowanie współczynników korekcyjnych z tytułu nierównomiernych walorów cieplnych lokalu,

5)       terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami lokali pobranych zaliczkowo opłat.

§ 100

 

1.        Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
z zastrzeżeniem ust. 2, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

 

2.        Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za centralne ogrzewanie podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

§ 101

 

1.        Opłaty, o których mowa w § 98 wnosi się co miesiąc z góry do 20 – go dnia miesiąca.

2.        O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić członków co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

3.        Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę sądową nie zwalnia tych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

4.        Od nie wpłaconych w terminie należności z tytułu opłat Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, Zarząd może odstąpić od pobierania odsetek.

 

5.        Członek Spółdzielni nie może bez uzgodnienia ze Spółdzielnią dokonywać żadnych potrąceń z należnych opłat za używanie lokalu.

 

§ 102

 

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz prawa do lokalu są obowiązani uiszczać opłaty, o których mowa w § 98 od chwili wydania im lokali.

 

§ 103

 

1.        Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Rada Nadzorcza może – na wniosek większości właścicieli lokali położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

 

2.        Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Sposób wykorzystanie tych pożytków określa Rada Nadzorcza.

 

§ 104

 

 

 


1.        Do obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali należą:

1)       naprawy i wymiana:

a)     wewnętrznych instalacji wodociągowych do głównego zaworu odcinającego w mieszkaniu wraz z zaworem bez urządzeń odbiorczych,

b)    wewnętrznych instalacji gazowych do zaworu odcinającego urządzenia odbiorcze wraz z zaworem bez urządzeń odbiorczych,

c)     wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z trójnikiem rozgałęźnym do lokalu – bez przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do tego trójnika,

d)    wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i termozaworami,

e)     wewnętrznych instalacji elektrycznych do tablicy licznikowej łącznie z tą tablicą z wyłączeniem jej obudowy i bezpieczników, anteny zbiorczej, domofonowej – z wyjątkiem osprzętu,

f)      instalacji dzwonków elektrycznych zasilanych z obwodów administracyjnych – bez osprzętu,

g)    podłoża balkono-loggi w związku z przeciekami pod warunkiem, że nie zostało uszkodzone przez użytkownika lokalu,

h)    ślusarki balkonowej;

2)       legalizacja wodomierzy mieszkaniowych:

 

2.        Zebranie Przedstawicieli może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali poza zakres ustalony w ust. 1 uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

 

§ 105

 

 

 


1.        Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale. Jako szczególne obowiązki członka w zakresie napraw i wymian wewnątrz lokalu uznaje się:

1)       naprawę i wymianę:

a)     podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych – wraz z podłożem,

b)    tynków ścian i sufitów oraz ściennych okładzin ceramicznych,

c)     stolarki drzwiowej,

d)    stolarki okiennej, z zastrzeżeniem § 143,

e)     wewnętrznej instalacji wodociągowej od głównego zaworu odcinającego w mieszkaniu do urządzeń odbiorczych wraz z tymi urządzeniami,

f)      urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu,

g)    przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

h)    wodomierzy mieszkaniowych,

i)      wewnętrznej instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej (łącznie z jej obudową) do osprzętu wraz z osprzętem;

2)       malowanie lub tapetowanie ścian, sufitów, drzwi, okien, urządzeń sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją,

3)       odnawianie ścian balkonowych wewnętrznych (za wyjątkiem elewacyjnych płyt okładzinowych)
i innych elementów wyposażenia balkonu z zachowaniem pierwotnej kolorystyki,

4)       utrzymanie w należytym stanie technicznym (w tym naprawa i wymiana drzwi) komórki piwnicznej oraz prawidłowe jej zabezpieczenie.

 

2.        Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka Spółdzielni.

 

3.        Naprawy wewnątrz lokali zaliczone do obowiązków członka oraz odnawianie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

 

§ 106

 

1.        Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczone do kosztów inwestycji (budowy) nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.

 

2.        Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeżeli nie jest wykonywane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno – użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi oraz ingerencją w instalacje.

 

3.        Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków.
W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia jest uwzględniana przy ustalaniu wartości rynkowej lokalu.

 

4.        W przypadku przekształcania tytułu prawnego do lokalu płatności wymagane od użytkownika lokalu
z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.

 

DZIAŁ VII

ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 107

 

1.        Organami Spółdzielni są:

1)       Walne Zgromadzenie - Zebranie Przedstawicieli

2)       Rada Nadzorcza

3)       Zarząd

4)       Zebrania Grup Członkowskich

 

2.        Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 50 % ważnie oddanych głosów.

3.        Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 108

1.        Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w następujący sposób:

1)       w pierwszej kolejności do organów Spółdzielni wchodzą ci kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się drugą turę wyborów,

 

2)       do drugiej tury wyborów staje maksymalnie podwójna liczba kandydatów w stosunku do nie obsadzonej liczby mandatów spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów uzyskali najwięcej głosów. Z drugiej tury wyborów do organów Spółdzielni wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów,

3)       w przypadku, gdy w pierwszej lub drugiej turze wyborów, co najmniej dwóch kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, a liczba mandatów do obsadzenia jest mniejsza, zarządza się dodatkowe wybory spośród tych kandydatów. W tym wypadku do organów Spółdzielni wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę głosów.

 

2.        Kandydaci do Zarządu, Rady Nadzorczej, przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych, składają oświadczenia, że nie naruszają zakazu konkurencji, o którym mowa w § 141 statutu.

3.        Kandydaci do Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych, winni wyrazić zgodę na kandydowanie i złożyć pisemne oświadczenia, że wywiązują się z obowiązków statutowych członka Spółdzielni i nie zalegają z należnymi Spółdzielni opłatami.

 

4.        Członek – osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być członkiem organów Spółdzielni. W Zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczy przez swojego przedstawiciela ustawowego.

5.        Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli tej samej Spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

6.        Skład osobowy organów Spółdzielni podaje się do wiadomości członków.

§ 109

1.        Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, o których mowa w § 107 ust. 1 pkt. 1 - 4  oraz sposób
i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut Spółdzielni oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

 

 

2.        Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, przy dopuszczeniu możliwości głosowania za, przeciw
i wstrzymania się od głosu.

 

ROZDZIAŁ 2

Zebranie Przedstawicieli

 

§ 110

 

1.        Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

 

 


2.        Walne Zgromadzenie zastępuje się Zebraniem Przedstawicieli, jeżeli liczba członków Spółdzielni przekracza 500 (pięćset).

 

§ 111

 

1.        W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział przedstawiciele wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich.

2.        Zebrania Grup Członkowskich dokonują wyboru przedstawicieli w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą,  proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory i przy zachowaniu zasady, że liczba wybieranych przedstawicieli stanowi 1,5% członków danej grupy (z zaokrągleniem w górę do całości), nie mniej jednak niż jeden przedstawiciel z każdej grupy.

3.        Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i trwa od Zebrania Przedstawicieli odbywającego się po dokonaniu wyboru przedstawicieli do Zebrania Przedstawicieli odbywanego w trzecim roku po dokonaniu wyboru nowych przedstawicieli.

4.        Mandat przedstawiciela wygasa z upływem kadencji określonej w ust. 3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek:

1)       pisemnej rezygnacji,

2)       ustania członkostwa,

3)       odwołania przez organ dokonujący wyboru albo cofnięcia pełnomocnictwa w przypadku przedstawiciela osoby prawnej.

W miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, najbliższe Zebranie Grupy Członkowskiej może dokonać wyboru – do końca kadencji – innego przedstawiciela.

 

5.        Odwołanie przedstawiciela może nastąpić większością 2/3 głosów.

6.        Przedstawiciele członków mogą brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście.

7.        W obradach Zebrania Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.

§ 112

 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:

1)       uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej,

2)       rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3)       rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4)       podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,

5)       podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6)       podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

7)       oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8)       podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9)       rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

10)    uchwalanie zmian statutu,

11)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12)    dokonywanie wyboru delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13)    dokonywanie wyboru i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14)    uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Rady,

15)    podejmowanie uchwał o utworzeniu innych funduszy własnych Spółdzielni,

16)    uchwalanie kryteriów organizacyjnych i finansowych działalności związanej z budowaniem lub nabywaniem budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali.

 

§ 113

 

1.        Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.

2.        Zebranie Przedstawicieli może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

3.        Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli także na żądanie:

1)       1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

2)       Rady Nadzorczej

3)       Zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej jedną piątą ogólnej liczby członków Spółdzielni.

 

4.        Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu  jego zwołania.

5.        W przypadkach wskazanych w ust. 3, Zebranie Przedstawicieli zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania, a jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

6.        Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą również wystąpić z żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie co najmniej 14 dni przed terminem pierwszego Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 114

 

1.        O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania:

1)       przedstawicieli na piśmie,

2)       ogół członków poprzez wywieszanie ogłoszeń w siedzibie i budynkach Spółdzielni,

3)       związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie.

 

2.        Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest zachowany, jeżeli pismo nadane zostało w urzędzie pocztowym najpóźniej w dacie 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

§ 115

 

1.        Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

2.        Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości przedstawicieli i pozostałych członków, w terminie i w sposób określony w § 114.

 

3.        Zebranie Przedstawicieli może skreślić niektóre sprawy z porządku obrad, odroczyć ich rozpatrywanie do następnego zebrania lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

4.        Uchwały Zebrania Przedstawicieli podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut lub przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.

5.        Większość 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu, połączenia Spółdzielni z inną spółdzielnią, odwołania członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu, któremu Zebranie Przedstawicieli nie udzieliło absolutorium.

6.        Uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywróceniu działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji na skutek zgodnych uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych na dwóch kolejno następujących po sobie Zebraniach Przedstawicieli w odstępie dwóch tygodni, podejmowane są większością ¾ głosów.

7.        Głosowanie na Zebraniu Przedstawicieli odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej, udzielania absolutorium członkom Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.

§ 116

1.        Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2.        Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3.        Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4.        Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

 

5.        Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje ustanowiony przez Radę Nadzorczą pełnomocnik.

 

§ 117

 

 

 


1.        Zebranie Przedstawicieli otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Radę jej przedstawiciel. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli w składzie:

1)       Przewodniczący Zebrania,

2)       Zastępca Przewodniczącego,

3)       Sekretarz.

W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu

 

2.        Przedstawiciele dokonują wyboru Prezydium i przyjmują porządek obrad.

3.        Prezydium kieruje obradami Zebrania Przedstawicieli.

 

§ 118

 

1.        Przedstawiciele obecni na Zebraniu Przedstawicieli wybierają ze swego grona:

1)       3-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem jest:

a)       sprawdzenie czy listy obecności przedstawicieli są kompletne, zbadanie ważności ich mandatów i ustalenie prawomocności zebrania,            

b)       na zarządzenie Przewodniczącego Zebrania obliczanie wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu,

c)       wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania.

2)       3-osobową Komisję Wniosków, której zadaniem jest rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków przed przedłożeniem ich pod głosowanie Zebraniu Przedstawicieli,

3)       3-osobową Komisję Wyborczą, jeżeli w porządku obrad przewidziane są wybory, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady.

4)       inne komisje w razie potrzeby.

Dopuszcza się możliwość łączenia poszczególnych komisji.

 

2.        Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie może być jednocześnie kandydatem do Rady Nadzorczej.

 

3.        Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza

 

4.        Każda Komisja sporządza protokół z prowadzonych czynności, który po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji, Przewodniczący przekazuje Sekretarzowi Zebrania Przedstawicieli.

 

5.        Przewodniczący komisji składają sprawozdania z prowadzonych przez Komisje czynności oraz referują zgłoszone wnioski bezpośrednio na Zebraniu Przedstawicieli.

 

§ 119

 

1.        Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli otwiera dyskusję, udzielając przedstawicielom głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 

2.        Członkom Zarządu, przedstawicielom Rady Nadzorczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

 

3.        Przewodniczący Zebrania ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.

 

4.        Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

 

5.        W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:

1)       głosowania bez dyskusji,

2)       przerwania dyskusji,

3)       zamknięcia listy mówców lub listy kandydatów do Rady Nadzorczej,

4)       ograniczenia czasu przemówień,

5)       zarządzenia przerwy w obradach,

6)       kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

 

6.        Wszystkie wnioski, a także oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na żądanie Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

 

7.        Po wyczerpaniu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania udziela głosu Przewodniczącemu Komisji Wniosków, który referuje i uzasadnia wnioski.

8.        Przedstawione projekty uchwał i wniosków Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

 

9.        Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania.

 

§ 120

 

1.        Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborczej Przedstawiciele obecni na Zebraniu Przedstawicieli.

 

2.        Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie kandydatury. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

 

3.        Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

4.        Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

 

5.        Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 

6.        Głosujący wybiera spośród kandydatów znajdujących się na karcie wyborczej, pozostawiając nie skreślone nazwiska tych kandydatów, na których oddaje głos. Skreśla natomiast nazwiska tych kandydatów, na których nie głosuje, przy czym skreśla ich co najmniej tyle, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę wybieranych członków Rady.

 

7.        Oddane karty wyborcze, na których głosujący pozostawił nie skreślone nazwiska w ilości większej niż ustalona liczba członków Rady, uznaje się za nieważne.

 

§ 121

 

1.        Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga Prezydium Zebrania Przedstawicieli zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami obradowania.

 

2.        Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

 

§ 122

 

1.        Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli.

 

2.        Protokół z Zebrania Przedstawicieli przechowuje się w siedzibie Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

 

3.        Protokoły i uchwały Zebrania Przedstawicieli są jawne dla członków, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

ROZDZIAŁ 3

Rada Nadzorcza

 

§ 123

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

§ 124

 

 

 


1.        Rada Nadzorcza składa się z 18 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej – przed upływem kadencji więcej niż o 3 członków, Zebranie Przedstawicieli dokonuje wyborów uzupełniających. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej, nie przekraczającego 3 członków, Zebranie Przedstawicieli może dokonać wyborów uzupełniających.

2.        Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

 

§ 125

 

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 

 

 

§ 126

 

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Zebrania Przedstawicieli, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Zebrania Przedstawicieli, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

 

§ 127

 

1.        Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2.        Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)       odwołania przez organ dokonujący wyboru,

2)       rezygnacji złożonej na piśmie,

3)      

 

 

ustania członkostwa w Spółdzielni, cofnięcia pełnomocnictwa w przypadku przedstawicielstwa osoby prawnej

 

§ 128

 

1.        Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)       uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2)       nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)       badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)       dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c)       przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)       podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

5)       podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

6)       zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7)       rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8)       składanie Zebraniu Przedstawicieli oraz Zebraniom Grup Członkowskich sprawozdań zawierających
w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9)       podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią,
a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

10)    dokonywanie wyboru i odwoływanie Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, oraz nawiązywanie i rozwiązywanie z nimi stosunku pracy,

11)    uchwalanie regulaminu Zarządu i zasad wynagradzania Zarządu,

12)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,

13)    podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie
z rejestru członków Spółdzielni,

14)    wybieranie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

15)    uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

16)    uchwalanie założeń organizacyjno-finansowych podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową lokali,

17)    uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali,

18)    uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,

19)    uchwalanie regulaminu porządku domowego,

20)    uchwalanie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,

21)    uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za lokale,

22)    uchwalanie regulaminu określającego organizację i tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia członków Zarządu,

23)    dokonywanie podziału członków Spółdzielni na Grupy Członkowskie,

24)    uchwalanie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich,

25)    wyrażanie zgody na nabycie i zbycie akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych oraz na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki,

26)    podejmowanie uchwał o uruchomieniu innej niż określona niniejszym statutem działalności gospodarczej.

2.        W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 129

 

 

 


1.        Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Prezydium w składzie:

1)      Przewodniczący

2)      jeden lub dwóch Zastępców Przewodniczącego

3)      Sekretarz

 

2.        Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

 

3.        Rada Nadzorcza może wybierać spośród swoich członków stałe lub doraźne komisje problemowe.

 

4.        Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

 

§ 130

 

1.        Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.

 

 

 


2.        Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek ½ członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie (2 tygodni) od dnia złożenia wniosku.

 

3.       

 

 

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członka Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.

 

4.        Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.

 

5.        W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

 

§ 131

 

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

 

 

ROZDZIAŁ 4

Zarząd

 

§ 132

 

1.        Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą, spośród kandydatów, którzy mogą być wyłonieni w drodze konkursu. Do Zarządu mogą być wybrane osoby nie będące członkami Spółdzielni. Organizację i tryb przeprowadzania konkursu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

2.        Członkowie Zarządu powinni posiadać niezbędne kwalifikacje, tj. odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami.

 

3.        Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia oraz uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

4.        Członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium Zebranie Przedstawicieli może odwołać, nawet wtedy, gdyby odwołania członków Zarządu nie przewidywał porządek obrad podany członkom do wiadomości w terminie i w sposób określony statutem.

5.        Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy.

6.        Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 133

 

1.        Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2.        Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach nie zastrzeżonych innym organom Spółdzielni w ustawie prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub Statucie. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

1)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

2)      zawieranie umów o budowę lokali,

3)      zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i odrębnej własności lokali,

4)      zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

5)      zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,

6)      sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności,

7)      prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych
z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

8)      zabezpieczanie majątku Spółdzielni,

9)      sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,

10)   udzielanie pełnomocnictw,

11)   zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich,

12)   zwoływanie Zebrania Przedstawicieli,

13)   zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

14)   współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami.

3.        Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Zebraniu Przedstawicieli i Radzie Nadzorczej oraz przedstawia informację Zebraniom Grup Członkowskich.

 

§ 134

 

1.        Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez zastępcę.

 

2.        Tryb zwoływania posiedzeń, obradowanie i podejmowanie uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 135

1.        Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.

2.        Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 136

 

1.        Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2.        Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3.        Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

ROZDZIAŁ 5

Zebrania Grup Członkowskich

 

§ 137

 

1.        Podziału członków Spółdzielni na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza, według stanu na dzień 1 stycznia w roku, w którym odbywają się wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

 

2.        Odrębną grupę członkowską stanowią członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu.

 

3.        W zebraniach mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni wchodzący w skład danej grupy.

 

4.        Członkowie - osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności biorą udział w zebraniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 

5.        Członkowie – osoby prawne uczestniczą w Zebraniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.

 

6.        Każdy członek może uczestniczyć tylko w jednym Zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 

7.        W przypadku, gdy członek posiada prawo do więcej niż jednego lokalu i lokale te położone są na terenie działania więcej niż jednej grupy członkowskiej, wówczas zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zarząd Spółdzielni, w którym Zebraniu chce uczestniczyć z prawem głosu. Powyższe zawiadomienie członek zobowiązany jest złożyć na 3 dni robocze przed terminem pierwszego z Zebrań na terenie działania których posiada prawa do lokali. Jeżeli członek nie złoży zawiadomienia w określonym wyżej terminie, wówczas o jego przynależności do grupy członkowskiej decyduje położenie lokalu, do którego prawo nabył najwcześniej.

 

8.        Prawo uczestniczenia w Zebraniach mają również pełnomocnicy spadkobierców członka Spółdzielni, którzy nabyli wspólnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o których mowa w § 47 ust.1 statutu, bez względu na to czy są członkami Spółdzielni. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest członkiem Spółdzielni, nie przysługuje mu czynne ani bierne prawo wyborcze ani też prawo udziału w głosowaniu.

 

9.        W Zebraniach mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Rady Nadzorczej, Krajowej Rady Spółdzielczej i związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 

 

10.     Zebranie Grupy Członkowskiej może obradować bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

 

§ 138

 

1.        Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

 

2.        Zarząd zwołuje także Zebranie Grupy Członkowskiej na pisemne żądanie 1/5 członków danej grupy członkowskiej, Rady Nadzorczej w terminie 3 tygodni od dnia wniesienia żądania. Wniosek o zwołanie Zebrania Grupy Członkowskiej powinien zawierać cel jego zwołania.

 

3.        O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków grupy poprzez wywieszanie ogłoszeń w siedzibie i klatkach schodowych budynków Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

 

4.        Członków oczekujących oraz członków – osoby prawne zawiadamia się pisemnie.

 

 

§ 139

 

1.        Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:

1)       wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

2)       rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli
i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,

3)       rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,

4)       wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.

 

2.        Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie ust. 1, pkt 4 obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić najbliższe Zebranie, o ile nie został ustalony inny termin.

 

§ 140

 

Tryb obradowania, przyjmowania opinii i wniosków oraz przeprowadzania wyborów określa regulamin Zebrań Grup Członkowskich uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

ROZDZIAŁ 6

Zakaz konkurencji

 

§ 141

 

1.        Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć w działalności konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni ani też prowadzić działalności konkurencyjnej jako samodzielni przedsiębiorcy.

 

 

2.        Pod pojęciem przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć w szczególności:

1)       przedsiębiorców prowadzących działalność o przedmiocie tożsamym z przedmiotem działalności Spółdzielni i bezpośrednio konkurujących ze Spółdzielnią, np. zabiegających o te same lub sąsiednie tereny inwestycyjne, wynajmujących na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjujących lub zawierających umowy o świadczenie usług z tymi samymi podmiotami,

2)       przedsiębiorców, których łączą ze Spółdzielnią umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług.

3.        Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 

§ 142

 

1.        W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w § 141 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.

 

2.        Zebranie Przedstawicieli na najbliższym posiedzeniu rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia, bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

 

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 143

 

Do czasu wykonania pierwszej wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach wybudowanych przez Spółdzielnię w latach 1972 - 1981, członków użytkujących lokale mieszkalne, w których tej wymiany nie dokonano nie dotyczy postanowienie § 105 ust. 1 pkt. 1 lit. d. Pierwsza wymiana stolarki okiennej w tych lokalach dokonywana jest na zasadach określonych w Rozdziale I pkt 2 ppkt f) i ppkt g) oraz pkt 3 „Regulaminu podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale” przyjętego Uchwałą nr 14/94 Rady Nadzorczej dnia 25 lutego 1994r. (z późn. zmianami).

§ 144

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy:

1)       ustawy z dnia 16 września 1982r. – prawo spółdzielcze,

2)       ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

oraz innych ustaw.

 

§ 145

 

Tekst jednolity Statutu został przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2006 roku Uchwałą
nr 15/VI/2006 i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.