SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKU POŁOŻONYM
PRZY UL. sIKORSKIEGO 10-16 W kATOWICACH ORAZ NA TERENACH PRZYLEGŁYCH”

 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-      utrzymanie czystości i porządku w budynku położonym przy ul. Sikorskiego 10-16 w Katowicach;

-      utrzymanie czystości i porządku na terenach określonych w załączniku Nr 1 SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia);

-      dozorowanie stanu techniczno-użytkowego budynku i urządzeń znajdujących się w nim lub na terenach określonych w załączniku Nr 1 SWZ;

-      dokonywanie doręczeń;

-      bieżące czynności administracyjno-techniczne.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.11.2011 r.
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU –SIKORSKIEGO 10-16” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 ( parter, Biuro Obsługi Klienta).
 
Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2011 r. o godz. 1200.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.09.2011 r., o godz. 1230
(I piętro, sala konferencyjna).


Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 
Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej (*.pdf) na stronie internetowej Spółdzielni w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach (piętro I, pok. Nr 119 lub 118), a także pod numerem telefonu (32/351-17-39 lub 38).

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.


Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.


Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.


Negocjacje wygrała firma:
ZK SERWIS
ZBIGNIEW KWAPIEŃ
AL. POKOJU 24
31-548 KRAKÓW« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11565 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg