SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.02

:: cennik ogłoszeń

Azbest: pytania i wątpliwości

Zarząd realizując postulaty i wnioski składane w trakcie Zebrań Grup Członkowskich oraz zobowiązanie Zebrania Przedstawicieli przedstawił w dniu 21.01.2004r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej obszerną informację na temat zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni wyrobów zawierających azbest

W niniejszym materiale przedstawiamy skrót tamtej informacji:


CO TO JEST AZBEST?

Azbest jest nazwą handlową całej grupy minerałów włóknistych, kopalnych. Minerały te z uwagi na swoje właściwości chemiczne i fizyczne, wysoką odporność na temperaturę i działanie różnych chemikaliów, wytrzymałość mechaniczną oraz dużą sprężystość znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle włókienniczym, maszynowym, elektrotechnice i budownictwie.

Azbest jest praktycznie niezniszczalny i wprowadzony do środowiska bytowego człowieka pozostaje w nim stanowiąc - w przypadku nie zabezpieczenia - potencjalne źródło uwalniania się jego włókien. Włókna te ze względu na specyfikę swej budowy (haczykowate zakończenie) dostając się do organizmu nie mogą być z niego wydalone. Prowadzić to może do wielu niebezpiecznych chorób.


AZBEST W NASZYCH ZASOBACH

W naszych zasobach azbest zawarty jest w prasowanych płytach stanowiących elementy elewacji budynków. Tylko cztery budynki mieszkalne (poza osiedlem "Przystań"), tj.:

 • Sikorskiego 26-28-30,
 • Sikorskiego 32-34-36,
 • Graniczna 57, 57a, 57b, 57c

mają elewacje w całości wykonane w technologii nie zawierającej azbestu, docieplone są metodą lekką - mokrą tzn. warstwą styropianu z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym. Również wolny od wyrobów zawierających azbest jest zespół pawilonów przy ul. Paderewskiego. Pozostałe obiekty bądź w całości (14 budynków - 13 budynków mieszkalnych i Pawilon przy ul. Sowińskiego), bądź w części (4 budynki mieszkalne) mają warstwę elewację wykonaną z materiałów zawierających azbest.


CO POWINIEN ZARZĽDCA?

W myśl Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest corocznie dokonujemy:

 • przeglądów technicznych wyrobów zawierających azbest,
 • oceny stanu technicznego i możliwości ich bezpiecznego użytkowania.

W myśl w/w rozporządzenia wyniki kontroli przesyłamy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozporządzenie przewiduje procedurę postępowania na wypadek, gdy ocena stanu wyrobów wskazuje na konieczność wykonania zabezpieczenia poprzez (§ 2 ust.1 pkt.1 rozporządzenia) "pokrywanie urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest posiadających odpowiednią aprobatę techniczną". W historii naszej Spółdzielni dwukrotnie ocena taka wypadła niekorzystnie - Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zabezpieczeniu powierzchni elewacji. Najpierw, tj. w 2000r. budynku przy ul. Sikorskiego 18-20-22-24, a w dwa lata później przy ul. Sowińskiego 13-15. Zabezpieczenie wykonano środkami posiadającymi odpowiednie Aprobaty techniczne (FIRFCHECK, FIBRELOCK). Dokonano też na tych obiektach sprawdzeń mocowania oraz wymiany uszkodzonych płyt elewacyjnych. Należy wspomnieć, że prace te mogą wykonywać jedynie specjalnie przeszkolone i wyposażone ekipy budowlane, posiadające odpowiednie zezwolenia. Utylizacja powstających odpadów (np. zdemontowanych uszkodzonych płyt) musi odbywać się pod ścisłą kontrolą, zgodnie z reżimem określonym w przepisach.

Natomiast w myśl najnowszego rozporządzenia z 23 października 2003 roku wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Rozporządzenie to zobowiązuje między innymi właścicieli czy zarządców obiektów do: zinwentaryzowania rodzaju, ilości i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest (wykonanie spisu z natury, wykonanie odpowiednich szkiców sytuacyjnych ) oraz:

 • przedłożenia informacji jw. odpowiednim organom administracji państwowej lub samorządowej,
 • wykonania oznakowania wyrobów zawierających azbest,
 • przeprowadzania kontroli i oceny stanu tych wyrobów zgodnie z wzorem przeprowadzania kontroli i stanu tych wyrobów,
 • usuwania uszkodzonych wyrobów zawierających azbest.


DALSZE DZIAŁANIA

Wobec obowiązujących obecnie przepisów nasze działania skoncentrują się na wypełnianiu zobowiązań wynikających z obydwu rozporządzeń wcześniej prezentowanych, tj.

 1. W razie konieczności podjęcia prac zabezpieczających będziemy je wykonywać w oparciu o technologię FIRFCHECK, FIBRELOCK. Koszt wykonania tych robót kształtuje się na poziomie 39 zł/m2 + VAT. W skali wszystkich niezabezpieczonych obiektów daje to kwotę 4.270.000 zł bez VAT.
 2. Nieuniknionym jednak staje się obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest - rozporządzenie daje czas do końca 2032r. Zdjęcie płyt elewacyjnych zrodzi jednak konieczność wykonania nowego ocieplenia w innej technologii np. lekka - mokra. Koszty kształtują się następująco:
  1. Jednostkowy koszt zdjęcia i utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych elementów zawierających azbest to 35 ÷ 40 zł/m2 + VAT. Dla wszystkich 18 budynków koszt kształtuje się w przedziale 4.630.000 zł - 5.292.000 zł + VAT (w cenach roku 2003)
  2. Jednostkowy koszt kompleksowej usługi polegającej na:
   • zdjęciu płyt zawierających azbest,
   • utylizacji i unieszkodliwieniu płyt,
   • dociepleniu budynku metodą lekką - mokrą z wykonaniem dodatkowych prac na elewacji - obróbki blacharskie, gzymsy itp.
to 140 ÷ 250 zł/m2 + VAT (w zależności od wysokości budynku, przyjętych technologii, czy użytych materiałów).

Dla wszystkich 18 budynków koszt takiej kompleksowej usługi kształtuje się w przedziale 18.500.000 zł - 33.075.000 zł + VAT (w cenach roku 2003). W przeliczeniu na jedno mieszkanie koszt ten kształtowałby się na poziomie ok. 7.500 zł.


SKĽD POMOC?

Na bieżąco śledzimy możliwości pozyskania funduszy, które mogłyby posłużyć do uruchomienia programu demontażu płyt elewacyjnych zawierających azbest i wykonania nowego ocieplenia w innej technologii. Powszechnie wiadomym jest, że Rząd przygotowuje kompleksowy - w skali całego kraju - program usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest, ale termin jego wdrożenia nie jest jeszcze znany.

Obecnie jedyna możliwość uzyskania środków wynika z przepisów o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednakże inwestor musi zaangażować swoje środki (min 20 % wartości zadania), zaciągnąć kredyt na określony procent i go spłacić w ciągu maksymalnego okresu 10 lat. W zamian może uzyskać stosowna premię. Nie są to korzystne warunki i stąd większość zarządców oczekuje na rozwiązania rządowe i Unijne. Na dzień dzisiejszy nie zostały uruchomione żadne środki np. z funduszy strukturalnych czy pomocowych (PHARE, ISPA, Ekofundusz, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych itp.) na pokrycie kosztów usuwania materiałów zawierających azbest. Być może z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej pojawią się takie możliwości.

Zarząd


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35159 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg