SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

„WYMIANA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA NA RADIOWE WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ROZLICZENIOWYCH I SERWISOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KATOWICACH

 

            Przedmiotem zamówienia jest:

 
1)        Wymiana podzielników polegająca na:

 
a)        Demontażu istniejących wyparkowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania w ilości około 18.000 szt. (słownie: osiemnaście tysięcy sztuk) w lokalach zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Liczba podzielników może ulec zmianie.

 
b)        Utylizacji zdemontowanych podzielników wyparkowych.

 
c)         Dostawie i montażu dwuczujnikowych radiowych podzielników kosztów ogrzewania w ilości około 17.000 szt. (słownie: siedemnaście tysięcy sztuk) w lokalach zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Liczba podzielników może ulec zmianie.

 
2)        Dokonywanie odczytów rocznych i rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania na postawie wskazań zamontowanych podzielników elektronicznych, łącznie z ustaleniem zaliczki na następny okres rozliczeniowy zgodnie z zapisami „Regulaminu…” wraz z określeniem należnej rocznej opłaty za podzielniki odrębnie dla każdej nieruchomości i każdego lokalu wchodzącego w skład danej nieruchomości przez 10 lat, poczynając od okresu rozliczeniowego 01.05.2015 r. – 31.12.2015 r..

 
3)        Świadczenie usług serwisowych przez okres 10 lat.

            Termin realizacji zamówienia:

1.         Związany z wymianą podzielników  do dnia 31 sierpnia 2015 r.

2.         Związany z wykonaniem rozliczenia za dany okres rozliczeniowy – 30 dni od dnia przekazania przez Spółdzielnię wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia rozliczenia.

          
Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

       
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „DOSTAWA I MONTAŻ PODZIELNIKÓW” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (I piętro, sekretariat - pok. nr 108).

           
Termin składania ofert upływa dnia 8 maja 2015 r., o godz. 12.00.

           
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 maja 2015 r., o godz. 12.30 (I piętro, sala konferencyjna).

           
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi  w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

UWAGA: wzór umowy został zaktualizowany w dn. 04.05.2015 r. - usunięto omyłki pisarskie


WYJAŚNIENIE do SWZ

           
Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (piętro I, pok. nr 118 lub 119), a także pod numerami telefonów (32/351-17-38 lub 32/351-17-39). Pytania dotyczące spraw merytorycznych należy składać na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem składania ofert.

           
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

           
Wyniki przetargu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.Przetarg wygrała firma:
SPÓŁDZIELNIA PRACY
INWESTPROJEKT – KATOWICE
UL. TYSIĄCLECIA 1,
40-874 KATOWICE« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6346 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg